Jít na vyhledávání

Kiosková distribuční transformační stanice

Výklad

 

Kiosková distribuční trafostanice s podzemním kabelovým vedením bude napájet objekty nové zástavby v městské aglomeraci (Zdroj: © agephotography / stock.adobe.com)

Kiosková distribuční trafostanice s podzemním kabelovým vedením bude napájet objekty nové zástavby v městské aglomeraci

Posledním článkem při transformaci elektrické energie na úroveň používaného nízkého napětí jsou distribuční transformační stanice (DTS) VN/NN. Jejich provedení je většinou přizpůsobeno místům, kde budou trafostanice stát. V městských aglomeracích se spíše používají kioskové DTS, vesnice a méně obydlené oblasti jsou převážně zásobovány elektřinou z příhradových nebo sloupových trafostanic.

Nová betonová kiosková trafostanice zabezpečuje rozvod nízkého napětí v nejbližším obydleném okolí (Zdroj: © Deno / stock.adobe.com)

Nová betonová kiosková trafostanice zabezpečuje rozvod nízkého napětí v nejbližším obydleném okolí

Kioskové transformační stanice patří k moderním prvkům distribuce. Samotný transformátor, rozvaděče vysokého a nízkého napětí i řídicí elektronika jsou uzavřeny v prefabrikovaném kiosku, chránícím tato technologická zařízení před nepřízní počasí a zamezujícím přístup nepovolaným osobám. Materiálem kiosku je většinou beton, ale používají se i montované plechové nebo zděné kiosky. Velkou výhodou kioskových trafostanic je jejich montáž ve výrobním závodě, takže na místě určení mohou stát již za několik dní a po připojení k elektrickým rozvodům jsou ihned plně funkční. Vzhledem k jednoduchosti, použité technologii a dálkovému ovládání jsou kioskové trafostanice prakticky bezúdržbové, minimální jsou i jejich náklady na provoz. Modulární skladba kioskové trafostanice umožňuje zvolit z velkého množství variant přesnou konfiguraci vnitřního uspořádání podle konkrétního odběrového místa. Částečně volitelný je i tvar a barevné provedení DTS.

Dodavatelská kiosková trafostanice s vyvedením elektrického výkonu kogenerační jednotky do distribuční soustavy (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Dodavatelská kiosková trafostanice s vyvedením elektrického výkonu kogenerační jednotky do distribuční soustavy

Podle účelu se transformační stanice dělí na distribuční, odběratelské a dodavatelské. Distribuční trafostanice slouží k napájení veřejných rozvodných sítí nízkého napětí směřujících do měst a obcí nebo k napájení menších podnikatelských subjektů. Jsou ve vlastnictví distribučních společností. Větší odběratelé mají zpravidla vlastní lokální distribuční soustavu s odběratelskou trafostanicí, která jim patří, a jsou připojeni přímo k distribuční síti vysokého napětí. Specifickým typem kioskových transformačních stanic jsou dodavatelské trafostanice určené pro vyvedení menších výkonů lokálních zdrojů elektrické energie (fotovoltaických, větrných nebo malých vodních elektráren do cca 600 kW) do distribuční úrovně vysokého napětí.

Vybavení kioskové distribuční stanice

Tříprostorová distribuční kiosková trafostanice stojí hned vedle budovy obytného komplexu (Zdroj: © VlaDee / stock.adobe.com)

Tříprostorová distribuční kiosková trafostanice stojí hned vedle budovy obytného komplexu

Standardně je vnitřní prostor kioskové stanice dvouprostorový. V samostatném prostoru se obyčejně nachází transformátor a ve druhém odděleném prostoru se nachází rozvaděče nízkého a vysokého napětí a skříně komunikace a dálkové správy. Podle potřeb konkrétního místa instalace mohou být v kiosku osazeny třeba dva transformátory nebo může být například rozdělen prostor rozvaděčů na samostatná oddělení.

Důležitou částí stanice je distribuční transformátor VN/NN. Jednotransformátorové stanice se staví ve výkonové řadě 50, 100, 160, 250, 400 a 630 kVA. Pokud jsou potřebné ještě vyšší distribuční výkony, transformátory se zdvojují. Nejčastěji se v kioskových trafostanicích využívají hermeticky uzavřené olejové transformátory, i když se lze samozřejmě setkat s instalacemi suchých transformátorů. Nedílnou součástí olejových transformátorů je také olejová záchytná betonová vana, která současně tvoří masivní základ trafostanice.

Vnitřní prostory dálkově ovládané kioskové distribuční trafostanice na sídlišti Liščí kopec ve Vrchlabí (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Vnitřní prostory dálkově ovládané kioskové distribuční trafostanice na sídlišti Liščí kopec ve Vrchlabí

V části rozvaděče vysokého napětí jsou umístěny jednoduché přípojnice, výkonové vypínače a odpojovače a další jistící a indikační prvky. Celý systém rozvaděče vysokého napětí je obvykle ve skříňovém provedení, výjimečně se používá kompaktní zapouzdřené provedení se spínáním ve vakuu nebo v izolačním plynu SF6. Přívodní vysokonapěťové kabelové vedení je do rozvaděče přivedeno z vnějšího prostředí přes hermetické kabelové průchodky. Alternativně může být vysoké napětí přivedeno do kiosku kabelosvodem z nadzemního vedení.

Rozvaděč nízkého napětí obsahuje především hlavní jistič a jistící prvky výstupních vedení. Může být v provedení nástěnném nebo skříňovém s variabilním počtem vývodů (obyčejně do 16). Součástí rozvaděče jsou také zařízení pro měření elektrických veličin všech odběrných linií a další prvky vnitřní elektroinstalace.

Skříňové provedení rozvaděče nízkého napětí v interiéru kioskové trafostanice na sídlišti Liščí kopec ve Vrchlabí (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Skříňové provedení rozvaděče nízkého napětí v interiéru kioskové trafostanice na sídlišti Liščí kopec ve Vrchlabí

Posledním celkem kioskové trafostanice je sekce komunikace a ovládání. Správa distribučních kiosků je dnes již výhradně dálková se zachovalou možností místního ovládání přímo v kiosku. Dálkové ovládání má velký význam především u moderních chytrých sítí.

Vrátit se nahoru