Jít na vyhledávání

Sloupová, příhradová nebo věžová transformační stanice

Výklad

 

V jednoduché sloupové trafostanici jsou elektrická zařízení vertikálně rozmístěna na betonovém sloupu (Zdroj: © Gudellaphoto / stock.adobe.com)

V jednoduché sloupové trafostanici jsou elektrická zařízení vertikálně rozmístěna na betonovém sloupu

Venkovní sloupové transformační stanice jsou nejpoužívanějším a nejlevnějším typem distribučních prvků, které převádějí vysoké napětí na poslední stupeň standardního nízkého napětí 400/230 V. Nízkonapěťová soustava distribučních společností dále již jen rozvádí elektrickou energii odběratelům. Jak název napovídá, nejčastěji se u těchto stanic jedná o menší distribuční transformátor umístěný na konzole sloupu nadzemního elektrického vedení.

Sloupové trafostanice najdeme ve všech částech republiky na odbočkách nebo koncích vysokonapěťových paprskových vedení. Z ekonomického hlediska je vhodné vést elektrickou energii vysokonapěťovými linkami až k potenciálnímu místu spotřeby a tam umístit převodní transformátor.

Historická zděná trafostanice se sedlovou střechou vysokonapěťovým vstupem a čtyřvodičovým vedením nízkého napětí (Zdroj: © focus finder / stock.adobe.com)

Historická zděná trafostanice se sedlovou střechou vysokonapěťovým vstupem a čtyřvodičovým vedením nízkého napětí

Historicky nejstarší jsou zděné věžové trafostanice – štíhlé domky v obci nebo krajině s rovnou nebo sedlovou střechou, od kterých se rozbíhají vedení nízkého napětí do všech obydlených koutů. Vysoké napětí je k věžové trafostanici přivedeno v horní části jedné ze stěn, ostatní tři strany slouží většinou jako startovací body paprskových nízkonapěťových čtyřvodičových nadzemních rozvodů. Alternativou samozřejmě mohou být nízkonapěťové vývody zemními kabely.

Věžová trafostanice je pomyslně po výšce rozdělena na tři části. V horní třetině se na vnější straně nachází izolátory k upevnění vstupních a výstupních vedení a bleskojistka, chránící vedení vysokého napětí před přepětím způsobeným bleskem. V prostřední části jsou na vnitřním sestupném vysokonapěťovém vedení proudové pojistky. V dolní části trafostanice je na úrovni země postaven distribuční transformátor a naproti němu na zdi je umístěn rozvaděč nízkého napětí. Pro případ poruchy je pod transformátorem vybudována jímka pro zachycení uniklého oleje. Věžové trafostanice mívají často malé okýnka se žaluziemi, sloužící k odvodu tepla a odvětrávání vnitřního prostoru stanice.

Pohled na horní část distribučního transformátoru s izolátorovými průchodkami 3 fází vysokého napětí a připojením 4 vodičů nízkého napětí (Zdroj: © saodaeng / stock.adobe.com)

Pohled na horní část distribučního transformátoru s izolátorovými průchodkami 3 fází vysokého napětí a připojením 4 vodičů nízkého napětí

Dalším typem malých stožárových trafostanic jsou ocelové příhradové trafostanice. Jejich typická konstrukce vychází z dříku svařeného z válcovaných L profilů a montované konzoly, ve výšce přibližně 4 metry, pro uložení transformátoru. Vedení vysokého napětí je k transformátoru vedeno přes pojistky soustavou krátkých vodičů na izolátorech. Součástí přívodu může být ještě omezovač přepětí nebo třífázový odpínač. Zařízení vysokého napětí musí být z důvodu bezpečnosti umístěna minimálně 5 metrů nad zemí.

Příhradová distribuční trafostanice s dvojicí transformátorů a rozvaděčem nízkého napětí u paty stožáru (Zdroj: © karelpesorna / stock.adobe.com)

Příhradová distribuční trafostanice s dvojicí transformátorů a rozvaděčem nízkého napětí u paty stožáru

Nejčastěji se v příhradových trafostanicích používají olejové transformátory s výkonem 160, 250, 400 a 630 kVA. Transformované nízké napětí je kabelovým svodem v ochranné trubce svedeno do spodní plechové skříně s rozvaděčem NN. V rozvaděči se nachází hlavní jistič a jističe všech vývodů nízkého napětí, případně přístroje pro měření celkového odběru elektrické energie. Materiálem stožárů příhradových trafostanic je ocel, která je ve venkovním prostředí náchylná ke korozi. Proto jsou tyto konstrukce pravidelně kontrolovány a ošetřovány ochrannými nátěry. V porovnání s věžovými trafostanicemi mají ty příhradové menší náklady na výstavbu, ale vyšší nároky na pravidelný servis.

Příhradová trafostanice s transformátorem, vysokonapěťovými pojistkami v horní části a kabelovými svody nízkého napětí vedoucími dolů do skříňového rozvaděče (Zdroj: © martinfredy / stock.adobe.com)

Příhradová trafostanice s transformátorem, vysokonapěťovými pojistkami v horní části a kabelovými svody nízkého napětí vedoucími dolů do skříňového rozvaděče

Nejlevnější a taky nejčastěji používané jsou sloupové distribuční trafostanice. Roli stožáru nesoucího vedení i transformátor zastává obyčejný sloup z předpjatého betonu ukotvený v betonovém základu (v odlehlých místech se lze setkat ještě s historickými dřevěnými sloupy). V horní části sloupu se nachází příčné rameno s izolátory pro přívodní vysokonapěťové vedení. Nejběžnějším typem je vedení holými vodiči nebo splétanými AlFe lany. V poslední době se ovšem i u nadzemního vedení prosazují izolované vodiče nebo slaněné závěsné kabely. Na střední části sloupu je přimontována ocelová konzole pro uložení distribučního transformátoru. Mezi přívodem a transformátorem jsou bezpečně vysoko, stejně jako u příhradové trafostanice, umístěny pojistky vysokého napětí.

Detail chladicích žeber distribučního transformátoru, umístěného na konzole dvousloupé trafostanice (Zdroj: © Thitinat.K / stock.adobe.com)

Detail chladicích žeber distribučního transformátoru, umístěného na konzole dvousloupé trafostanice

Jednosloupové trafostanice bývají primárně osazeny jedním transformátorem s olejovým chlazením do výkonu 400 kVA. Transformátory zajišťující ještě větší dodávky elektrické energie se kvůli stabilitě obvykle umisťují na vícesloupové stanice, které tvoří dva, tři nebo čtyři betonové sloupy spojené ocelovými konzolami. Standardem pro dvousloupovou trafostanici je olejový transformátor s výkonem 630 kVA. Nízkonapěťovou část sloupových trafostanic zastupuje masivní skříňový rozvaděč umístěný hned nad zemí a odolávající nepříznivému počasí i mechanickému poškození. Rozsah a charakter výzbroje jednotlivých sloupových trafostanic je obdobný.

Údržbové práce na transformátoru odstavené a zabezpečené stožárové distribuční trafostanici (Zdroj: © chokmoso / stock.adobe.com)

Údržbové práce na transformátoru odstavené a zabezpečené stožárové distribuční trafostanici

Velkými výhodami sloupových trafostanic jsou rychlá výstavba a příznivá pořizovací cena. K nevýhodám patří především vystavení technologie povětrnostním vlivům, relativní dostupnost živých částí pod napětím a možná kontaminace okolí trafostanice při poruše těsnosti olejového transformátoru.

Sloupové, příhradové a věžové distribuční transformátorové stanice tvoří základ sítí nízkého napětí zabezpečujících distribuci elektrické energie i do těch nejvzdálenějších míst. Pravidelnou údržbou a zvyšováním jejich spolehlivosti naplňují distribuční společnosti rostoucí kvalitativní i kvantitativní požadavky na dodávku elektřiny svým zákazníkům.

Vrátit se nahoru