Jít na vyhledávání

Vnitřní rozvodny

Výklad

 

Ukázka zapouzdřeného provedení zařízení vnitřní rozvodny (Zdroj: © mathisa / stock.adobe.com)

Ukázka zapouzdřeného provedení zařízení vnitřní rozvodny

S rozvodnou ve vnitřním provedení se setkáváme nejčastěji na úrovni vysokého napětí. I když ještě existují i venkovní vysokonapěťové rozvodny, při následných rekonstrukcích jsou často nahrazovány rozvodnami vnitřními. Na druhé straně také existují výjimky v podobě vnitřních zapouzdřených rozvoden velmi vysokého napětí. Dražší vnitřní rozvodny se u tohoto napětí staví převážně z důvodů úspory místa, velké svažitosti terénu nebo komplikované okolní infrastruktury.

Rozvodny nejpoužívanějšího vysokého napětí 22 kV bývají umístěny v provozní budově, kde zabírají jedno až dvě patra. Kabelový prostor může zabírat další patro budovy nebo může být součástí pracovních prostor rozvodny. Výhodou vnitřních rozvoden je v porovnání s venkovními rozvodnami menší zastavěná plocha a ukrytí celého zařízení před působením povětrnostních vlivů. Nevýhodou jsou rozsáhlejší práce spojené s výstavbou budovy.

Izolačním médiem ve vnitřních rozvodnách může být obyčejný vzduch nebo syntetický fluorid sírový – výborný dielektrický plyn pro použití ve vysokonapěťových zařízeních.

Kobkové provedení rozvodny

Odpojovače a pásová vedení vysokého napětí ve vnitřní rozvodně kobkového typu v Sušici (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Odpojovače a pásová vedení vysokého napětí ve vnitřní rozvodně kobkového typu v Sušici

První vnitřní rozvodny byly kobkového typu. Prostor kobkové rozvodny je rozdělen protipožárními přepážkami na jednotlivé kobky, v nichž se vždy nachází zařízení jedné kompletní odbočky. Takové uspořádání rozvodny je velmi přehledné, bezpečné a provozně spolehlivé. Kobky s odbočkami mohou být umístěny i v několika podlažích nad sebou. Rozvodna je v tomto uspořádání schopna přenášet velké výkony a vyniká dobrou zkratovou odolností. Jediným nedostatkem kobkových rozvoden je určitá stavební náročnost při výstavbě.

Skříňové provedení rozvodny

Skříně zapouzdřené rozvodny 22 kV v centru Ostravy ukrývají vysouvací jednotky výkonových vypínačů (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Skříně zapouzdřené rozvodny 22 kV v centru Ostravy ukrývají vysouvací jednotky výkonových vypínačů

Dalším článkem ve vývoji vnitřních rozvoden jsou skříňové rozvodny. Zařízení kompletní odbočky není v kobce, ale v unifikované ocelovoplechové skříni v místnosti rozvodny. Menší nároky na prostor a variabilní stavebnicová konstrukce představují hlavní přednosti tohoto provedení rozvodny. Určité prvky (například vypínač) se dají z prostoru skříně odpojit a vysunout, čímž se zpřístupní samotný vypínač i další prostor skříně pro revize a opravy. Skříňové rozvodny jsou o něco méně přehledné, méně spolehlivé a mají trochu menší zkratovou odolnost. I když s jednou přípojnicí zabírají menší plochu než kobkové rozvodny, u jejich realizací s dvojitým systémem přípojnic vznikají menší prostorové problémy.

Halové provedení rozvodny

Elektrické zařízení halové rozvodny je rozmístěno v hale bez skříní a dělicích příček. Celá rozvodna tak získá na přehlednosti a skýtá velmi dobrou přístupnost k jednotlivým přístrojům. Stejně jako ve skříňovém provedení se používají výsuvné vypínače, šetřící kolem 30 % obestavěného prostoru.

Zapouzdřené rozvodny

3D model molekuly hexafluoridu sírového SF<sub>6</sub>, který umožnil malou revoluci ve výstavbě zapouzdřených rozvoden (Zdroj: © molekuul.be / stock.adobe.com)

3D model molekuly hexafluoridu sírového SF6, který umožnil malou revoluci ve výstavbě zapouzdřených rozvoden

Posledním technologickým krokem ve vývoji vnitřních rozvoden jsou zapouzdřené rozvodny, využívající elektronegativních vlastností syntetického hexafluoridu sírového. Tento chemicky inertní, nehořlavý a nekorozivní plyn je pětkrát těžší než vzduch a má výborné tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Díky nim lze snížit vzdálenost mezi fázemi v zapouzdřených zařízeních až na několik centimetrů. To samozřejmě vede ke značné minimalizaci zapouzdřených rozvoden, výhodné například v hustě osídlených oblastech.

Zapouzdřené provedení se využívá u všech napěťových úrovní od vysokého napětí až po zvlášť vysoké napětí. Úspora místa je patrná například z porovnání šířky jednoho pole rozvodny zvlášť vysokého napětí. Zatímco pole venkovní rozvodny s lanovými přípojnicemi má šířku kolem 30 metrů, pole stejné zapouzdřené rozvodny, které tvoří jeden modul s několika sekcemi, je široké jen 4 metry. Celková zastavěná plocha vypovídá o minimalizaci ještě přesvědčivěji – zapouzdřená rozvodna je 40krát menší než klasická venkovní rozvodna. Zhuštění a zapouzdření rozvodny mnohdy navozuje dojem, že se nejedná o elektrické zařízení, ale rozvodna spíše připomíná parní a vodní potrubí nějaké elektrárny.

Zařízení a zapouzdřené vodiče nové moderní rozvodny s dvojitým systémem přípojnic (Zdroj: © jakit17 / stock.adobe.com)

Zařízení a zapouzdřené vodiče nové moderní rozvodny s dvojitým systémem přípojnic

Prvky zapouzdřené rozvodny se montují již ve výrobním závodě, takže vynikají velkou spolehlivostí, dlouhou životností a krátkou dobou kompletace na místě instalace. Všechny živé části elektrických vedení pod napětím jsou hermeticky uzavřeny v přetlakových pouzdrech bez možnosti náhodného dotyku, co činí zapouzdřené rozvodny dostatečně bezpečné pro obsluhující personál. Přítomnost izolačního plynu SF6 umožňuje provádět rychlé a efektivní manipulace podle potřeb přenosového nebo distribučního dispečinku. Zatím jedinou nevýhodou zapouzdřených rozvoden je vyšší cena, spojená s přesnou výrobní technologií, hermetičností všech zařízení a složitější, i když méně častou údržbou. Z ekologického hlediska může být ještě problematický izolační plyn SF6, který patří do kategorie tzv. skleníkových plynů ohrožujících ozonovou vrstvu.

Technologie zapouzdřených rozvoden napěťových úrovní 110 a 22 kV v ostravské části Fifejdy se nachází v nově postavené budově (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Technologie zapouzdřených rozvoden napěťových úrovní 110 a 22 kV v ostravské části Fifejdy se nachází v nově postavené budově

Na nejvyšší napěťové úrovni 400 kV existují v České republice zatím jen tři zapouzdřené rozvodny. Dvě vlastní provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a. s. na pražském Chodově a v transformovně v Chotějovicích, třetí je ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s. a nachází se u přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Rozvodna v Praze využívá část zapouzdřených komponent původně určených pro vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros, kde se z důvodu omezení výstavby nevyužily. Chotějovická rozvodna vznikla při požadavku vyvedení výkonu Nového zdroje v Ledvicích do sítě 400 kV. Zapouzdřená 400 kV rozvodna u elektrárny Dlouhé Stráně se skládá z dvou polí a slouží k vyvedení výkonu elektrárny do blízké rozvodny Krasíkov. Rozvodna je spojena s dvojicí blokových transformátorů umístěných v podzemní kaverně kabely zvlášť vysokého napětí.

Zapouzdřená 400 kV rozvodna vyvádí výkon z dvou blokových transformátorů přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Zapouzdřená 400 kV rozvodna vyvádí výkon z dvou blokových transformátorů přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně

Zapouzdřené rozvodny nižších napěťových úrovní se používají častěji a většinou při výstavbě nových rozvoden se volí právě zapouzdřené provedení. Při životnosti kolem 50 let a minimální obsluze je to výhodná investice do budoucna.

Vrátit se nahoru