Jít na vyhledávání

Obnovitelné zdroje energie

Výklad

Solární panely umístěné na střeše městské budovy dodávají ekologickou energii pro její provoz (Zdroj: © Gū fēi de hè / stock.adobe.com)

Solární panely umístěné na střeše městské budovy dodávají ekologickou energii pro její provoz

Chytrá města se primárně snaží zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie (jejich upřednostňováním před konvenčními zdroji) na celkově spotřebované energii. V podstatě je to pochopitelné, jejich efektivním využíváním se redukuje množství energie od externích dodavatelů a na území města i množství vypouštěných emisí do ovzduší. Čistší ovzduší pak znamená kvalitnější prostředí pro život.

Na instalace obnovitelných zdrojů je ovšem třeba nahlížet nejen z hlediska výhod, komfortu a ekologie, ale i z hlediska ekonomického. Jejich použití musí být efektivní a měla by se také brát v úvahu technologická a energetická náročnost výroby těchto zdrojů. Často diskutovanou otázkou jsou například materiály fotovoltaických panelů. Druhou podmínkou instalace obnovitelných zdrojů, především ve městech, je jejich architektonické začlenění do zástavby a všeobecné společenské přijetí. Nikomu by se asi nelíbil pohled z městské vyhlídky na větrný park nebo průčelí historické budovy pokryté fotovoltaickými panely. Využívání obnovitelných zdrojů by nemělo výrazným způsobem měnit ráz města nebo okolní krajiny.

Se solárními panely na střeše se často počítá již při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů (Zdroj: © slavun / stock.adobe.com)

Se solárními panely na střeše se často počítá již při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů

Instalace moderních a efektivních obnovitelných zdrojů energie jsou i přes své značné rozšíření stále ještě náročnou investiční akcí. Různé národní a evropské dotační tituly podporují jejich instalace v rámci měst. Je velmi pravděpodobné, že takto vynaložené prostředky se v budoucnu projeví v kvalitativně vyšší úrovni služeb nebo v jiných oblastech městského života.

Budova využívá fotovoltaické panely v roli stínicích ploch na jižní fasádě (Zdroj: © adinafelea / stock.adobe.com)

Budova využívá fotovoltaické panely v roli stínicích ploch na jižní fasádě

Mezi nejčastěji využívané technologie, spadající do obnovitelných zdrojů, patří především využití solární energie pro ohřev užitkové vody a pro přímou přeměnu na elektřinu, v menší míře využití energie větru. Pod obnovitelné zdroje můžeme v podstatě zahrnout i využití tepelných čerpadel nebo získávání tepla rekuperací odpadního vzduchu ve ventilačních systémech budov. Z větších zdrojů se pomalu prosazuje kombinovaná výroba elektřiny a tepla, která dokáže maximálně využít energii v palivu a odlehčit výrobu v klasických elektrárnách, pracujících s podstatně menší účinností.

Dobrým příkladem efektivního energetického hospodářství a využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie se stávají městské veřejné budovy. Díky instalaci lokálních obnovitelných zdrojů se budovy stávají buď částečně, nebo někdy i úplně energeticky soběstačné. Přitom mnohdy není technologie instalovaného zdroje vůbec viditelná. To je důležité především u historických a památkově chráněných objektů.

Řídicí systém lokálního zdroje energie a baterie pro ukládání vyrobené energie dnes tvoří moderní integrované prvky interiéru (Zdroj: © malp / stock.adobe.com)

Řídicí systém lokálního zdroje energie a baterie pro ukládání vyrobené energie dnes tvoří moderní integrované prvky interiéru

Důležité je také bezpečné zapojování lokálních obnovitelných zdrojů do veřejné distribuční soustavy. V případě několika tisíc jednotek, například na území města, to již může mít nezanedbatelný vliv na stabilitu sítě. Výhodné je, pokud chytré město s rozvojem a začleněním alternativních zdrojů současně rozvíjí i strategii chytrých sítí, které si s malými decentralizovanými zdroji lépe poradí. Jinou možností je instalace individuálních lokálních zdrojů s nulovými přetoky do veřejné sítě. Například energie vyrobená fotovoltaickými panely na střeše je přímo spotřebována vlastníkem elektrárny nebo je v rámci budovy ukládána do baterií pro pozdější autonomní využití. Tyto systémy s lokálním ukládáním energie se začínají prosazovat, i když jsou ještě stále finančně náročné a mají delší dobu návratnosti.

Vrátit se nahoru