Jít na vyhledávání

Strategické plánování

Výklad

Strategický plán hlavního skotského města Edinburgh shrnuje podklady pro tvorbu udržitelné budoucnosti a rozvoj zdravějšího města (Zdroj: © Saty Bhat / stock.adobe.com)

Strategický plán hlavního skotského města Edinburgh shrnuje podklady pro tvorbu udržitelné budoucnosti a rozvoj zdravějšího města

Každé město se musí neustále rozvíjet a podle potřeby reagovat na nové situace. Cílem rozvoje je zabezpečení kontinuální prosperity města a zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel. Mnohonásobně více to platí pro chytrá města, zavádějící menší i významnější projekty chytrého hospodaření a optimalizace energetických, správních nebo třeba dopravních agend mezi své aktivity. Implementace těchto projektů je často běh na dlouhou trať. Navíc řada projektů na sebe navazuje a bylo by proto vhodné, aby schválený program rozvoje nebyl závislý na personálním obsazení radnice ani politickém zastoupení. Města potřebují své individuální plány dlouhodobého strategického rozvoje.

Strategické plánování je konceptuální náhled do budoucího fungování města (Zdroj: © Rawpixel.com / stock.adobe.com)

Strategické plánování je konceptuální náhled do budoucího fungování města

Mezi základní strategické dokumenty patří určitě územní plán a strategický plán rozvoje města. A právě posledně jmenovaný by měl obsahovat dlouhodobou koncepci a cíle zaměřené na zlepšení ekonomické, sociální a v neposlední řadě i environmentální politiky, což je i obsahem koncepce chytrého města. Rozumné plánování je důležitým prvkem řízení a kvalitní strategický plán významně podporuje následnou realizaci chytrých projektů a opatření se synergickým efektem jako promyšlený a účinný proces. Strategický plán je vlastně takový výhled do budoucnosti s definovanými konkrétními cíli, vymezenými kritickými oblastmi a ujasněnými možnostmi a směry dalšího rozvoje města. Je to snaha o nalezení všeobecně přijatelného rozvojového programu v rámci současných možných zdrojů.

Cíle strategického plánování musí být prakticky realizovatelné pomocí kroků přesněji definovaných v operativním plánování. Postupnou realizací těchto kroků dojde ke splnění cíle. Vzhledem k tomu, že strategické plánování je dlouhodobého charakteru, nemůže počítat se všemi možnými efekty a skutečnostmi, které mohou nastat v průběhu realizace cílů. Je nezbytné počítat se zpětnou vazbou, kdy jsou již dosažené výsledky analyzovány a následující kroky a postupy aktualizovány.

Strategické plánování je jako šachová partie, kde se promýšlí několik tahů dopředu, postupuje se daným směrem a v závislosti na okolních změnách se postup upravuje (Zdroj: © Gajus / stock.adobe.com)

Strategické plánování je jako šachová partie, kde se promýšlí několik tahů dopředu, postupuje se daným směrem a v závislosti na okolních změnách se postup upravuje

Z pohledu chytrých měst může být zpětná vazba efektivnější, protože již částečně implementované systémy generují značné množství významných a důležitých dat, které usnadňují rozhodování o primárních směrech rozvoje města. Příkladem může být strategie čistoty ovzduší a regulace dopravy ve městě z hlediska priorit a financování. Obě oblasti mají definovány strategické cíle. Primární podmínkou je zjištění aktuálního stavu ovzduší instalací čidel v různých částech města. Na základě analýzy dat těchto čidel lze vytipovat městské části, kde je nejdříve nutné zainvestovat do projektů optimalizace a regulace dopravy. Opětovná analýza dat čistoty ovzduší následně odhalí správnost rozhodnutí i efektivitu vložených prostředků.

Vrátit se nahoru