Jít na vyhledávání

Životní cyklus elektrárny

Spouštění jaderné elektrárny a zkušební provoz

Po úspěšném ukončení montáže technologických modulů začíná etapa spouštění. Tento proces sestává z několika set různých programů, činností a zkoušek rozdělených na části před zavezením jaderného paliva do reaktoru a na následující spouštění s palivem. Postupy jednotlivých zkoušek i vyhodnocení jsou zakotveny v příslušných předpisech a vyhláškách (Atomový zákon) a jejich úspěšnost schvalují dozorné orgány. V případě zkoušek a programů, které mají vliv na jadernou bezpečnost, je hlavním schvalovatelem SÚJB.

Výstavba Jaderné elektrárny Temelín – zkouška těsnosti bazénu použitého paliv (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Výstavba Jaderné elektrárny Temelín – zkouška těsnosti bazénu použitého paliva

Prvním krokem spouštění je blok zkoušek předkomplexního vyzkoušení systémů primárního a sekundárního okruhu bez přítomnosti jaderného paliva a vývinu tepla v reaktoru. Zkoušky se týkají technologických a vzduchotechnických systémů v reaktorovně a v budově aktivních pomocných provozů, systémů manipulace s palivem, elektrických, řídících a diagnostických systémů primárního a sekundárního okruhu.

Dalším krokem je zkouška integrity kontejnmentu, členěná do dvou částí. V první části probíhá pevnostní zkouška vnitřním přetlakem, testující materiálové a mechanické vlastnosti ochranné obálky. Při druhé, těsnostní zkoušce se vyhodnocuje těsnost všech technologických průchodů na hranici kontejnmentu.

Proces spouštění dokončené jaderné elektrárny zahrnuje velké množství zkoušek, které musí jednoznačně prokázat provozuschopnost celého zařízení (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Proces spouštění dokončené jaderné elektrárny zahrnuje velké množství zkoušek, které musí jednoznačně prokázat provozuschopnost celého zařízení

Po kontrole kontejnmentu následuje integrovaná hydrozkouška, při které se primární okruh ohřeje a natlakuje na nominální parametry (300 °C, 15 MPa) a prokazuje se připravenost reaktoru a všech komponent okruhu na zavezení paliva. Kromě ověření mechanických, hydraulických, teplotních a dynamických vlastností zařízení jsou sledovány funkce regulátorů a ochran, bezpečnostních systémů a zajištěného napájení. Úspěšným ukončením hydrozkoušky končí etapa neaktivního vyzkoušení před zavezením paliva a začíná etapa aktivního vyzkoušení, skládající se z fyzikálního a energetického spouštění.

Po fyzikálním a energetickém spouštění reaktoru, během kterých se testují funkčnosti jaderných zařízení a jejich reakce na řízení a regulace, blok přechází do zkušebního provozu (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Po fyzikálním a energetickém spouštění reaktoru, během kterých se testují funkčnosti jaderných zařízení a jejich reakce na řízení a regulace, blok přechází do zkušebního provozu

Fyzikální a energetické spouštění

Zavezením palivových souborů a uzavřením reaktoru začíná proces fyzikálního spouštění. Snižováním koncentrace kyseliny borité v chladivu je poprvé dosaženo kritičnosti reaktoru (samostatně se udržující řetězové štěpné reakce) a minimálního kontrolovaného výkonu. Na výkonu do 2 % jsou následně prováděny termohydraulické zkoušky primárního okruhu, kontrolují se neutronově fyzikální charakteristiky aktivní zóny reaktoru a ověřuje se systém měření a regulace neutronového toku a funkčnost bezpečnostních systémů.

Pokud všechny systémy pracují v pořádku, je možné postupné zvyšování výkonu při energetickém spouštění bloku. Cílem energetického spouštění je zapojit do provozu zařízení sekundárního okruhu a postupným prováděním testů na určených energetických hladinách ověřit provozuschopnost a stabilitu bloku v ustálených i přechodových stavech. Závěrečným 6denním průkazným chodem je ukončena fáze spouštění a blok je předán provozovateli do zkušebního provozu. Ten trvá většinou jeden rok a zahrnuje alespoň jednu výměnu části použitého paliva v reaktoru.

Vrátit se nahoru