Jít na vyhledávání

Životní cyklus elektrárny

Umístění stavby jaderného zařízení

Vydání povolení k zahájení první etapy (umístění jaderného zařízení) je podmíněno předložením Zadávací bezpečnostní zprávy, která musí obsahovat dokumentaci o vhodnosti vybrané lokality pro stavbu jaderného zařízení, předběžné vyhodnocení nového zdroje z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a jeho vlivu na obyvatelstvo, životní prostředí, personál elektrárny a návrh koncepce provozu jaderného zařízení, včetně jeho ukončení. K vydání povolení je taktéž nutné předložit charakteristiku a specifikaci jaderného zařízení, analýzu potřeb zajištění fyzické ochrany a program zabezpečování jakosti pro povolovanou činnost.

Zadávací bezpečnostní zpráva (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Zadávací bezpečnostní zpráva pro dostavbu elektrárny Temelín je hlavním dokumentem pro rozhodnutí k umístění stavby.

Kritéria pro posouzení vhodnosti lokality při umísťování jaderných zařízení z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jsou definována ve speciální vyhlášce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V ní jsou vyjmenována kritéria, která umístění jaderného zařízení vysloveně neumožňují, i kritéria, u kterých je umístění možné jen po vyřešení nepříznivých podmínek. Z množství kritérií uvedených ve vyhlášce vybíráme: projevy postvulkanické činnosti, výskyt krasových jevů, intenzita výpočtového zemětřesení, výskyt aktivních zlomů a geodynamických jevů, existence podzemních vod nebo důlních děl, příslušnost k zátopové oblasti, ochranné pásmo, klimatické a meteorologické jevy a mnoho dalších kritérií. Většina průzkumů je zaměřena přímo na lokalitu zařízení nebo území v okruhu 25 km, seizmicita je studována ve větším regionálním okruhu do 300 km od místa budoucího zařízení. A pokud chce žadatel o umístění jaderného zdroje uspět, musí předložit akceptovatelná stanoviska pro všechna kritéria.

Pro představu, jak obrovská práce je s první etapou spojená, můžeme uvést, že Zadávací bezpečnostní zpráva k umístění 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín měla přibližně 1 000 stran, z toho asi polovinu tvořila průkazová část charakteristiky lokality, zpracována na základě 350 podkladů (celkem 7 000 stran textu).

Dostavba jaderné elektrárny – situace širších vztahů pro Zadávací bezpečnostní zprávu (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Dostavba jaderné elektrárny – situace širších vztahů pro Zadávací bezpečnostní zprávu

Další podklady a rozhodnutí

Kromě legislativních podmínek umístění stavby je v procesu přípravy výstavby jaderného zdroje kladen důraz na finanční rozvahy. Zjišťují a vybírají se nejlepší možnosti financování, včetně záruk, probíhají práce na ekonomických studiích, vyhodnocuje se rentabilita budoucího jaderného zdroje.

Po výběru technologie, potřebného výkonu nebo zapojení do energetické soustavy, je prostřednictvím výběrového řízení hledán optimální dodavatel stavby a dodavatelé technologických celků. Z jaderné oblasti se řeší otázky dodavatele jaderného paliva, jeho využití a následné uskladnění, vypracovávají se optimální procesy zpracování provozních radioaktivních odpadů.

Výstavba nové jaderné elektrárny ještě nezačala, ale budoucí provozovatel musel do přípravných prací již vložit nemalé úsilí, čas i finanční prostředky. Pro budoucí bezpečnost a spolehlivost jaderné elektrárny je to nevyhnutné.

Vrátit se nahoru