Jít na vyhledávání

Životní cyklus elektrárny

Výstavba jaderné elektrárny

Po splnění nelehkých podmínek umístění stavby nastává období výstavby jaderného zdroje. I pro získání stavebního povolení je nezbytné předložit soubor dokumentů – Předběžnou bezpečnostní zprávu. Tato zpráva obsahuje především průkazná fakta, že zvolené, již konkrétní projektové řešení, splňuje všechny požadavky na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a havarijní připravenost, dále informace o životnosti zařízení, jeho provozuschopnosti až do ukončení a vyřazení z provozu. Bezpečnostní zpráva se také zabývá koncepcí likvidace radioaktivních odpadů a nakládání s vyhořelým jaderným palivem.

Příprava staveniště pro výstavbu Jaderné elektrárny Dukovany (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Příprava staveniště pro výstavbu Jaderné elektrárny Dukovany

Výstavba jaderné elektrárny začíná přípravou staveniště a vybudováním zázemí pro stavební a montážní organizace. V rámci přípravných prací se přesouvají velké objemy zeminy, upravují se podklady, pro potřeby stavby se budují přípoje energií, zabezpečují se dodávky vody a betonu a připravuje se další potřebná infrastruktura. Postupně začínají růst hlavní a pomocné budovy elektrárenského komplexu, jako jsou hlavní výrobní blok, strojovna, budova aktivních provozů nebo čerpací stanice. Do výšky se začínají šplhat železobetonové skořepiny chladicích věží. Stavební práce musí na sebe vzájemně navazovat a současně musí být dodrženy veškeré technologické postupy. To klade velké nároky na koordinaci a harmonogram výstavby.

Výstavba dukovanského hlavního výrobního bloku s centrálním prostorem pro umístění reaktoru (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Výstavba dukovanského hlavního výrobního bloku s centrálním prostorem pro umístění reaktoru

S přiblížením konce stavebních činností se v jednotlivých budovách začíná montáž technologického zařízení. Důležité je v této fázi dodržování souslednosti montážních činností a rychlá reakce na změny vyvolané aktuálním stavem a umístěním technologických komponent. Průběžně se podle změn a odchylek musí aktualizovat celkový harmonogram výstavby elektrárny.

Výstavba strojovny pro umístění turbogenerátoru v Jaderné elektrárně Temelín (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Výstavba strojovny pro umístění turbogenerátoru v Jaderné elektrárně Temelín

Přeprava tlakové nádoby reaktoru do rozestavěné Jaderné elektrárny Temelín (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Přeprava tlakové nádoby reaktoru do rozestavěné Jaderné elektrárny Temelín

Vedení stavby má při výstavbě tak velkého objektu, jakým je jaderná elektrárna, důležité poslání. V každé etapě výstavby kontroluje plnění projektových milníků, stavebních a montážních prací, materiálové zajištění stavby a koordinuje součinnost jednotlivých skupin pracovníků a dodavatelských subjektů. Optimální časové plánování všech činností (od výroby technologických celků, přes jejich dopravu, umístění v objektu, až po technologické a řídící připojení) je klíčem k úspěchu stavby i možným finančním úsporám. V celém procesu výstavby jaderné elektrárny probíhá důsledná dozorná činnost, zkoumající shodu s projektem a jakost všech prováděných prací. V jaderných částech zařízení je také důležitá kontrola Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Vrátit se nahoru