Jít na vyhledávání

Paroplynový cyklus Počerady

Paroplynový cyklus Počerady (PPC) je prvním projektem svého druhu v České republice. Zdroj o výkonu 838 MWe je umístěn v areálu uhelné elektrárny Počerady.

Výroba elektřiny v paroplynovém cyklu je snahou o maximálně účinnou výrobu elektřiny, což je zajištěno součinností dvou tepelných oběhů, parního a plynového. Chemicky vázaná energie plynu se po jeho spálení využije nejprve v plynové turbíně a následně ve spalinovém kotli k výrobě páry, kterou je poháněna parní turbína. Elektrická energie se získává jak z generátoru poháněného plynovou tak z generátoru poháněného parní turbínou.

Technologie

Tepelný oběh plynové turbíny se skládá z komprese vstupního vzduchu, jeho smísení s palivem, které shoří, a následné expanze spalin v plynové turbíně. Oběh je uzavřen výstupem spalin přes spalinový výměník. Tepelný oběh parní turbíny se skládá z ohřevu tlakové vody na teplotu varu, vypařování, přehřátí páry na pracovní teplotu a následné expanze páry v parní turbíně. Oběh je uzavřen kondenzací páry na vodu. Výhodou paroplynového oběhu je téměř dvojnásobná účinnost výroby elektrické energie ve srovnání s klasickou uhelnou elektrárnou při minimální ekologické zátěži okolí. Tento druh výroby elektřiny zatím v České republice není významně zastoupen, ze zemního plynu se v Česku ročně vyrobí cca 1,1–1,5 % elektřiny.

V Počeradech bylo vybráno základní uspořádání paroplynového cyklu v podobě vícehřídelového řešení se dvěma plynovými turbínami (každá o výkonu 284 MW) a jednou turbínou parní o výkonu 270 MW.

Generálním dodavatelem byla Škoda Praha Invest. Dodavateli hlavních technologických celků pak byly společnosti SIEMENS jako dodavatel plynové turbíny, SES Tlmače jako dodavatel parního generátoru a ŠKODA POWER jako dodavatel parní turbíny.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PPC POČERADY
Atmosférické podmínky
Teplota okolí10 °C
Relativní vlhkost70 %
Tlak vzduchu987 mbar
Zemní plyn
LHV (15 °C)49,49 MJ/kg
Teplota před plynovou turbínou130 °C
Množství2 × 14,6 kg/s
Pára před parní turbínou
Množství VT páry141,9 kg/s
Teplota VT páry550 °C
Tlak VT páry128,4 bar
Množství ST páry172,4 kg/s
Teplota ST páry548 °C
Tlak ST páry28,1 bar
Množství NT páry27 kg/s
Teplota NT páry290 °C
Tlak NT páry4 bar
Spaliny na výstupu plynové turbíny
Teplota576,4 °C
Množství2 × 686,5 kg/s
Garantované parametry
Hrubá účinnost58,4 %
Hrubý výkon na svorkách generátorů838 MWe
Vlastní spotřeba13 MWe
Emise NOx, CO40 mg/Nm³

Výstavba paroplynové elektrárny

Stavba byla zahájena 1. dubna 2011. Podle původních předpokladů měla být elektrárna provozována v pološpičkovém režimu, tj. v pracovních dnech od 6–22 hod., nebo také v době odstávek jiných zdrojů. V průběhu výstavby však došlo k dynamickým změnám v prostředí celé evropské energetiky. Různými regulacemi pokřivené tržní mechanismy přestaly plnit svou dosavadní roli spolehlivých tvůrců cen elektřiny. V situaci, kdy díky dotacím lze v Evropě bez rizika ztrát stavět a provozovat pouze podporované tzv. obnovitelné zdroje, se paroplynové elektrárny dostaly do kategorie zdrojů s příliš vysokými výrobními náklady. Z tohoto důvodu je zatím využití PPC Počerady nižší, než se původně předpokládalo. V rámci energetického systému České republiky funguje provoz jako operativní záloha schopná poměrně rychlého najetí.

Vrátit se nahoru