Jít na vyhledávání

Elektrický generátor

Fyzikální principy

Základním principem fungování elektrických generátorů je princip elektromagnetické indukce.

Generování elektrického proudu při otáčení vodivého závitu v magnetickém poli (Zdroj: sciencepics / Shutterstock.com)

Generování elektrického proudu při otáčení vodivého závitu v magnetickém poli

Elektromagnetická indukce je jev, při kterém ve vodiči umístěném v nestacionárním magnetickém poli vzniká indukované elektromotorické napětí a proud. Nestacionární magnetické pole je charakterizované časovou změnou magnetického indukčního toku Φ. Pokud si magnetický indukční tok představíme jako plochu vodivého závitu S, kterou kolmo prochází magnetická indukce B, potom:

Φ = B . S

Vektor magnetické indukce B musí být kolmý k ploše závitu s a rovnoběžný s normálovým vektorem plochy n

Vektor magnetické indukce B musí být kolmý k ploše závitu s a rovnoběžný s normálovým vektorem plochy n

Zákon elektromagnetické indukce, který objevil v roce 1831 na základě svých pokusů Michael Faraday, říká, že velikost indukovaného napětí ve smyčce je rovné změně magnetického indukčního toku ΔΦ za čas ΔΦ.

Ui = −ΔΦ / Δt

Indukovaný proud má takový směr, že svými magnetickými účinky působí proti změně, která ho vyvolala.

Vrátit se nahoru