Jít na vyhledávání

Napájecí čerpadlo

Fyzikální principy

V hydrodynamických čerpadlech se mění mechanická energie Emech přiváděná na hřídel rotoru od elektromotoru na tlakovou energii čerpaného média Etlak na výstupu z čerpadla. Mezičlánkem při přeměně energie je kinetická energie proudící kapaliny Ekin, vznikající na lopatkách oběžného kola.

Zdroj: Korotkevich / Shutterstock.com

Průtok kapaliny je kontinuální, výstupní tlak závisí na rychlosti otáčení rotoru čerpadla.

Emech → Ekin → Etlak

Odstředivá síla v rotoru při uzavřeném výtlaku čerpadla způsobuje nárůst tlaku za čerpadlem Δp [Pa], který je závislý na hustotě čerpané kapaliny ρ [kg/m3], otáčkách rotoru n [1/s] a poloměrech vstupu a výstupu média z rotoru r, R [m]. Zjednodušený vztah můžeme zapsat ve tvaru:

Δp = 2 . ρ . π2 . n2 . (R2 – r2)

Pokud čerpadlo čerpá kapalné médium o hmotnostním průtoku m [kg/s] a hustotě ρ [kg/m3] je ke zvýšení tlaku potřebný výkon A [W], který se zjednodušeně spočítá podle rovnice:

A = Δp . m / ρ

Vrátit se nahoru