Jít na vyhledávání

Elektrárna Dětmarovice

Elektrárna Dětmarovice je největší uhelnou elektrárnou na Moravě a největší černouhelnou elektrárnou v České republice. Leží v těsné blízkosti polských hranic při hlavní železniční trati Bohumín–Žilina, nedaleko Ostravy.

Výstavba elektrárny

Elektrárna se začala stavět roku 1971, její jednotlivé bloky byly postupně přifázovány do sítě od května 1975 do listopadu 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, stavbu provedla firma VOKD Ostrava, dodavatelem technologie byla Škoda Plzeň. Kotle vyrobil podnik Vítkovice.

Ve čtyřech 200MW blocích je zde instalován výkon celkem 800 MW. Zaměstnanci hrdě nazývají svou elektrárnu „Osmistovka“. Každý ze čtyř kotlů má výkon 650 t páry/hod. Elektrárna ročně vyprodukuje okolo 2,5 až 3 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla.

Palivo

Dětmarovická elektrárna spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg, které se dopravuje po železnici z nedalekých ostravsko-karvinských dolů. Uhlí vozí vlaky dopravce OKD Doprava, který také provozuje vlečku elektrárny a vykládku uhlí ze samovýsypných vozů v hlubinném zásobníku, i provoz zauhlování. Ročně se ve zdejších kotlích spotřebuje 1 až 1,5 milionu tun uhlí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1 600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagónů.

Technologie

Účinnost kotlů se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší teplota dosahuje 1 400 °C. Kotle jsou průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou, jsou vysoké 60 m, jejich výkon je 650 tun páry za hodinu. Pára má teplotu 540 °C a tlak 17 MPa. Každý kotel má mlecí zařízení ze čtyř mlecích okruhů s kroužkovými mlýny o výkonu 36 t/h. Kotle se najíždějí zemním plynem, k zapálení plynových  hořáků se používá elektrická jiskra. Každý kotel je opatřen čtyřmi elektrostatickými odlučovači popílku typu Lurgi a dvěma kouřovými ventilátory.

Strojovna elektrárny je osazena čtyřmi turbínami. Turbíny mají jmenovitý výkon 200 MW a jmenovité otáčky 3 000/min. Na společné hřídeli s turbínou je třífázový generátor, který vyrábí elektrickou energii o napětí 15,75 kV. V blokových transformátorech o výkonu 225 MVA se poté elektřina transformuje na napětí 110 kV a vyvádí do rozvoden Bohumín, Vratimov, Albrechtice a Doubrava.

Technologická zařízení elektrárny jsou chlazena uzavřenými chladicími okruhy doplňovanými vodou z řeky Olše.

Čištění spalin

Všechny spaliny elektrárny jsou vyčištěny od oxidů dusíku, síry a od popílku. Odsiřovací zařízení, skládající ze dvou absorbérů (jeden pro dva kotle), je v provozu od března 1998 a dodala jej firma Mitsubishi. Elektrárna je dále například vybavena systémem měření vibrací turbosoustrojí od dánského výrobce Bruel and Kjaer. Informační a řídicí systém dodal německý koncern Siemens. V letech 1994–1997 došlo pomocí systému DENOx k denitrifikaci parních kotlů a tím snížení tvorby oxidů dusíku. Z hlediska vlivu na životní prostředí se dětmarovická elektrárna řadí na špičku českých tepelných elektráren, o čemž svědčí i zavedený a certifikovaný systém EMS.

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 400 000 tun vedlejších energetických produktů. Z tohoto množství je 90 % popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. Využívá se spolu s částí popelovin k rekultivačním účelům. Přebytky se ukládají na složiště elektrárny.

Dodávky tepla

Společná výroba elektrické energie a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří životní prostředí. Elektrárna Dětmarovice dodává teplo především do města Orlová a současně s horkovodním napáječem provozuje i primární rozvod ve městě. Dále zásobuje teplem odběratele v okolí elektrárny.

Celková roční dodávka představuje cca 600 TJ, instalovaný výkon výměníkových stanic v elektrárně je 120 MWt. V zimě za velkých mrazů protéká potrubím do Orlové i 650 m3 horké vody o teplotě až 140 °C za hodinu. V květnu 2009 začala výstavba horkovodu do města Bohumín, dokončen byl na podzim 2010. Horkovodem bude proudit teplo z elektrárny Dětmarovice do Bohumína po dobu minimálně dvaceti let. Již první dodávky na podzim 2010 přinesly bohumínským zhruba pětinovou úsporu plateb za vytápění a teplou vodu. Náklady na výstavbu horkovodu ve výši 500 milionů korun hradila Skupina ČEZ.

Vrátit se nahoru