Jít na vyhledávání

Elektrárna Hodonín

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951–1957. Přirozená dominanta celého Hodonína měla dříve čtveřici komínů, po zredukování instalovaného výkonu byly dva odstraněny. Výběr lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a řeky Moravy. Dnes leží v podstatě přímo ve městě Hodonín.

Výstavba elektrárny

V roce 1954 začal pracovat blok čtyř kotlů se dvěma 50MW turbínami, o tři roky později byly spuštěny do provozu další dva kotle s 50MW turbínou a v roce 1958 poslední dva kotle s turbínou 55 MW. S celkovým výkonem 205 MW byla v té době Elektrárna Hodonín největším zdrojem elektřiny v Československu. Původně bylo v elektrárně instalováno osm práškových kotlů, každý o výkonu 125 tun páry/hod. Kotle byly vyrobeny v ZVU Hradec Králové, turbíny ze Škody Plzeň byly první 50 MW turbíny instalované v Československu. V roce 1966 se celkový výkon elektrárny zvýšil na 210 MW rekonstrukcí turbogenerátoru TG3, při kterém se zvýšil jeho výkon z 50 MW na 55 MW.

Dodávky tepla a ekologizace

Výstavbou nových 100 a 200MW bloků v jiných lokalitách ztrácela Elektrárna Hodonín význam jako dodavatel elektřiny a začala být přestavována na teplárenský provoz. Již v roce 1963 dodávala teplo v páře průmyslovým závodům a ostatním spotřebitelům v Hodoníně. V roce 1980 bylo turbosoustrojí TG4 vyměněno za stroj s regulovaným odběrem páry 180 t/h s potlačenou kondenzací. Obdobným způsobem byla v roce 1996 rekonstruována turbína TG3. V letech 1993–1997 proběhla výstavba dvou fluidních kotlů, každého o výkonu 170 t/h páry a nového turbogenerátoru se dvěma regulovanými odběry pro dodávky tepla.

Rekonstrukce znamenala rovněž podstatnou redukci emisí oxidu síry, dusíku a tuhých znečisťujících látek. Elektroodlučovače dosahují až 99,5% účinnosti záchytu popílku. Protože je elektrárna součástí města, je kladen důraz na odhlučnění provozu, byla vystavěná dokonce protihluková bariéra. Elektrárna nevypouští do řeky Moravy žádné odpadní vody. O citlivém vztahu k okolí nejlépe svědčí i více než třicetileté smrky a borovice na nádvoří elektrárny.

Elektrárna Hodonín je evropským unikátem, neboť jako jediná zásobuje teplem cizí stát – dodává do slovenského města Holíč ročně zhruba 90 000 GJ horkou vodou 150/70 °C. Město Hodonín je zásobováno párou o teplotě 270 °C a tlaku 1,8 MPa. Výroba elektřiny je určena zejména pro potřeby lokality. Elektrárna provozuje páteřní parovody, horkovodní napáječ i primární tepelné sítě. Kromě podniků dodává teplo 9 000 domácnostem. K rozšíření dodávek tepla slouží tepelný napáječ Hodonín-východ, jehož první etapa byla dokončena v roce 1992, druhá v roce 1996. Celková roční dodávka tepla v současnosti činí cca 750 TJ.

Spalování biomasy

Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy. Zařízení disponuje elektrickým výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1 200 tun biomasy. Vytvoření postačující rezervy nutné k pokrytí víkendového provozu vyžaduje dodávku cca 1 600 tun biomasy každý všední den. Hodonínská elektrárna je jedničkou ve Skupině ČEZ ve spalování biomasy. Již v roce 2000 se zde spálilo celých 2 395 tun dřevní štěpky. Spaluje se také sláma, kořeny, slunečnicové slupky, tradicí se stalo spalování vánočních stromků z hodonínského městského svozu. V roce 2015 se z biomasy vyprodukovalo více než 208 GWh. Kvůli efektivnímu spalování biomasy zde byla zprovozněná laboratoř pro analýzu biomasy, třídič biomasy a dopravní linky na peletky z biomasy s dopravním výkonem 20 tun za hodinu. S nárůstem spalovaného množství a druhů biomasy bylo potřeba systém dříve ručního vzorkování a analýz biomasy zrychlit a zefektivnit. Přesná znalost vlastností biomasy umožní nejen přesně seřídit režim spalování a zvýšit účinnost kotle, ale i dokladovat s maximální přesností kvalitu a množství spálených biopaliv a objem takto vyrobené elektřiny. Ve spolupráci s ORGREZ Brno je zde od 1. 1. 2012 moderní automatický vzorkovač biomasy. Za jeden měsíc vzorkovač zvládne zpracovat více než 1 200 vzorků. Odebere vzorky z dopravníku, namele biomasu na zrnitost 0,5 mm, laboratoř stanoví obsah vlhkosti, obsah popela, obsah důležitých prvků – C, H, N, S, následně vypočítá spalné teplo a výhřevnost. Odběr a zpracování vzorků se tak už nedělají ručně, ale za přesně stanovených a stále stejných podmínek.

Padesátimegawattový turbogenerátor ve strojovně elektrárny Hodonín (Zdroj: ČEZ, a. s.)
Moderní počítačové řízení technologického provozu (Zdroj: ČEZ, a. s.)
Projdi si proces spalování biomasy v elektrárně Hodonín prostřednictvím virtuální prohlídky (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Vedlejší energetické produkty

Vedlejší energetické produkty vznikající ze spalovacích procesů se stávají (za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek) surovinou pro další zpracování. Například suchý ložový popel (certifikovaný produkt pod názvem RESAN EHO) částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro zásypy výkopů či výrobu betonových směsí, stabilizát (certifikovaný produkt pod názvem REHAS EHO) je popelová malta, která se dá využít pro výstavbu hrázových těles, vyrovnání terénních nerovností apod., úletový popílek, který se dá využít pro výrobu betonových směsí, cemento-popílkové suspenze, jako přídavek pro výrobu hurd apod.

Vrátit se nahoru