Jít na vyhledávání

Elektrárna Ledvice

Elektrárnu Ledvice najdeme na úpatí východní části Krušných hor mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Elektrárna byla postavena v letech 1966–1969, měla 5 bloků a celkový výkon 640 MW.

Fluidní kotel

1. 2. 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a 31. 12. 1998 ukončil provoz i blok č. 1. Bubnové kotle dvou bloků byly nahrazeny kotly průtlačnými. V letech 1996–1998 se pak uskutečnila generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle. V roce 1998 byl zahájen zkušební provoz bloku č. 4 v blokovém uspořádání turbíny s fluidním kotlem. Fluidní kotel dodala firma ABB Energetické systémy. Jeho technologie řeší celý komplex emisí plynů, oxidu siřičitého, oxidů dusíku i oxidu uhelnatého a emisí prachových částic, nepotřebuje tedy dodatečné odsiřovací zařízení.

Rozsáhlé rekonstrukce

Tři bloky, s jejichž provozem se počítá i nadále, prošly rozsáhlými úpravami s cílem ještě více snížit dopad výroby elektřiny na životní prostředí. K blokům č. 2 a 3 bylo přistavěno odsiřovací zařízení. V letech 1992–1994 byly u 110 MW bloků č. 2 a 3 vyměněny turbíny, které nyní umožňují dodávku tepla z každého bloku v objemu 170 MW. Odběr dalších 44 MW tepelných umožňuje také turbína bloku č. 4. Turbíny dodala Škoda Plzeň. Bloky č. 2 a 3 byly vybaveny také dalšími zařízeními: moderním řídicím systémem Westinghouse, emise oxidů dusíku se snižují pomocí primárních opatření při spalování, úplně byly rekonstruovány elektroodlučovače. Díky odsíření se dnes pohybují emise popílku kolem 15 mg/Nm3. V roce 1995 byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncentrací znečišťujících látek ve spalinách.

Alternátory bloků jsou třífázové, s přímým chlazením statorových plechů vodíkem.

V elektrárně Ledvice se spaluje hnědé uhlí o výhřevnosti 11–13 MJ/kg z dolů Bílina. Uhlí do elektrárny dopravují pásové dopravníky ze sousední úpravny uhlí přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 40 000 t a slouží jako rezerva pro případ výpadku dodávky.

Dodávky tepla

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí – dodává teplo pro města Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické úpravny vody umožňuje dodat 270 MW do tepelných sítí. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit.

Nový blok

Nový ledvický blok je nejmodernějším uhelným elektrárenským blokem u nás. Je to tzv. nadkritický kondenzační blok o výkonu 660 MWe s jedním přihříváním páry a devítistupňovým regeneračním ohřevem napájecí vody. Zdrojem páry je věžový granulační kotel s nadkritickými parametry páry na úrovni 600 °C / 610 °C / 28 MPa, o teplotě chladicí vody na vstupu 18,5 °C, účinnost vlastního kotle je 91,23 %.

Technologie Nového zdroje

Kotel je granulační, věžové konstrukce, s přímým foukáním uhelného prášku, spaluje hnědé uhlí a má tepelný výkon cca 1 286 MWt. Konstrukce je zavěšena, protože se musí počítat s dilatací – prodloužením kotle při zahřátí. Najíždění a stabilizace kotle se děje zemním plynem.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY KOTLE
Jmenovitý tepelný výkon kotle (tchv = 18,5 °C)cca 1 286 MWt
Množství přehřáté párycca 1 677,5 t/h
Jmenovitý tlak přehřáté páry27,204 MPa
Jmenovitá teplota přehřáté páry600 °C
Množství páry z přihřívákucca 1 440,0 t/h

Spaliny se z kotle vyvádějí jednou větví do vysoce výkonných elektrostatických odlučovačů popílku pomocí axiálního kouřového ventilátoru s hydraulicky natáčenými oběžnými lopatkami, který zajišťuje odtah spalin přes dochlazovací výměník a odsiřovací zařízení až do chladicí věže. Tuhé látky ze spalin se odlučují v elektrostatických odlučovačích popílku, zachycený popílek se dopravuje pneumaticky do mezisil popílku, odtud do míchacího centra a do stávajícího popílkového sila, které bude vybaveno automatickou plnicí hubicí pro odběr popílku do autocisteren pro případný prodej. Celá pneudoprava je vybavena účinným odprášením – filtry. Pro odsíření spalin se používá mokrá vápencová vypírka. Blok má jeden absorbér s regulačním rozsahem 50–100 % výkonu. Vedlejším produktem odsíření je sádrovec, který se také dále obchodně využije.

Struska z pod kotle se od vyhrnovače strusky vede do drtiče a následně přes odvodňovací síto na pásové dopravníky, které ji ukládají do sil strusky o objemu 2 × 1 000 m3.

Parní turbína je kondenzační, čtyřtělesová, tandemového uspořádání. Skládá se z jednoproudého vysokotlakého dílu, jednoho dvouproudého středotlakého dílu a dvou dvouproudých nízkotlakých dílů s výstupem do kondenzátorů. Turbína je opatřena devíti odběry pro regeneraci a třemi neregulovanými odběry pro teplofikaci.

Vodní hospodářství

Voda se odebírá z Labe přes čerpací stanici Dolní Zálezly. Jako záložní zdroj na omezenou dobu bude sloužit odběr z vodní nádrže Všechlapy. Surová voda se chemicky upraví a slouží jako filtrovaná voda do chladicích okruhů, požární voda, voda do vývěvy kondenzátoru a pro ostatní technologické účely.

Věžový okruh chlazení odvádí odpadní teplo z kondenzátorů chladicí vodou, která se ochlazuje v chladicí věži. Pro nový blok byla vybudována jedna nová chladicí věž, nová čerpací stanice chladicí vody včetně výtlačného a vratného potrubí a dvě provozní vertikální čerpadla. Chladicí okruh je dimenzován pro kondenzační provoz při teplotě chladicí vody 28 oC.

Odpadní vody z odsíření budou sloužit při výrobě vedlejšího energetického produktu – stabilizátu. Další průmyslové odpadní vody, a to zejména odluh z chladicího okruhu, budou v max. možné míře recirkulovány do systému a budou se využívat pro výrobu vápencové suspenze pro odsíření a pro přípravu stabilizátu.

Původní elektrárna Ledvice před výstavbou nového bloku (Zdroj: ČEZ, a. s.)
Transformátory vedle původní strojovny ledvické elektrárny (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Dodávky elektřiny a tepla

Vyvedení výkonu synchronního generátoru 660 MWe, umístěného na společné hřídeli s turbínou, se děje zapouzdřenými vodiči přes generátorový vypínač, blokový transformátor a zařízení 400 kV na vývodový portál elektrárny, dále pak jednoduchým venkovním vedením 400 kV do rozvodny Chotějovice.

Parní systém s výměníkem o jmenovité výkonu 17 MWt bude zajišťovat dodávku tepla ve svlažené odběrové páře (250 °C, 1,2–2,0 MPa) pro vlastní spotřebu elektrárny, ale zejména do měst Teplice, Bílina a také do dolů Bílina. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MWt. Značná výkonová rezerva umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšeni dodávek do stávajících lokalit.

Navštivte Infocentrum Elektrárny Ledvice

Vrátit se nahoru