Jít na vyhledávání

Elektrárna Počerady

Elektrárna Počerady leží v severozápadní části České republiky poblíž měst Louny, Žatec a Most.

Podle projektu, který se začal připravovat v říjnu 1959, byla Elektrárna Počerady postavena jako klasická kondenzační elektrárna s šesti 200MW bloky. Postupně se uváděly do provozu v letech 1970 až 1977. V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven z provozu výrobní blok č. 1. Ostatní bloky prošly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhlým modernizačním a ekologickým programem. Základní technická koncepce výrobních bloků je stejná a všechny bloky jsou od konce roku 2001 řízené z jedné společné technologické dozorny. Velín slouží jako řídicí centrum technologických procesů přímo spojených s výrobou elektrické energie (kotelna, strojovna, elektrofiltry) a některých dalších provozů (odsiřování, vodní hospodářství) a plní v koordinaci s celostátním dispečinkem funkci dispečerskou.

Technologie

Kotle PG 640 od firmy Vítkovice jsou postaveny v polovenkovním provedení. Jedná se o kotle průtlačné, s přihříváním páry, dvoutahové, granulační a s umělým tahem. Turbíny vyrobené ve firmě Škoda Plzeň mají jmenovitý výkon 200 MW. Jsou to třítělesové rovnotlaké kondenzační turbíny s přihříváním páry mezi vysokotlakým a středotlakým dílem a osmi neregulovanými odběry páry pro ohřívání turbínového kondenzátu a napájecí vody.

Alternátory o výkonu 200 MW (235 MVA, 15 kV) jsou třífázové s přímým chlazením statorového vinutí kondenzátem. Chlazení rotoru je vodíkové.

Palivem je v Elektrárně Počerady hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici z povrchových dolů mostecké pánve převážně z lokality Hrabák. Zásobárnou vody je řeka Ohře. Vtokový objekt je postaven u obce Březno poblíž Loun.

Vedlejší energetické produkty

V letech 1994–1996 se zde instalovala odsiřovací zařízení pracující na principu mokré vápencové vypírky. První blok byl i prvním odsířeným blokem v rámci celé České republiky. V návaznosti na výstavbu odsiřovacích zařízení byl v těsném sousedství elektrárny postaven společný, německo-český podnik KNAUF – závod Knauf Počerady, který vyrábí z odpadního produktu odsiřování, energosádrovce, sádrokartonové desky. Tento podnik je v plném provozu od února roku 1995. Přebytek vyrobeného energosádrovce je pak briketován a dodáván do cementáren jako náhrada přírodního sádrovce. Z původně hydraulického odpopílkování a odstruskování se od roku 1997 začalo postupně přecházet na suchý odběr popílku a jeho následné zpracování na stabilizát. Stabilizátu se využívá pro krajinotvorné úpravy a nepropustné překrytí bývalého uhelného lomu Třískolupy, dále pro asanaci, rekultivaci a jako materiálu k vytváření náspů silnic a podkladového materiálu pro stavbu vozovek.

Elektrárna Počerady zajišťuje teplo pouze pro vlastní potřebu a menší množství prodává firmám v areálu elektrárny. Možnosti dodávek tepla jsou však značné. Po určitých úpravách a doplnění technologie by bylo možné dodávat až 360 MWt, což při obvyklém využití představuje roční dodávku ve výši cca 3 000 TJ.

Vrátit se nahoru