Jít na vyhledávání

Hráz

Úlohy a pokusy

Úloha 1 - Tlak na těleso hráze

Přehrada má betonovou hráz 280 m dlouhou (L) a 150 m vysokou (H). Voda v přehradě dosahuje v suchém období jen do poloviny výšky hráze. Kolik lokomotiv s jednotkovou hmotností 86 tun (m) vyvine přibližně stejnou tíhovou sílu, jako je síla, kterou působí voda na těleso hráze ve vodorovném směru? Počítejte s hustotou vody ρ = 1 000 kg/m3 a gravitační konstantou g = 9,81 m / s2.

Zobrazit řešení

Síla vody, působící na těleso hráze: Fv = ρ . g . L . H2 / 2 = 1000 . 9,81 . 280 . 752 / 2 = 7,725 . 109 N = 7,725 GN

Tíhová síla jedné lokomotivy: FL = 86 000 . 9,81 = 843 660 N

Počet lokomotiv, jejichž tíhová síla je přibližně stejná jako tlaková síla vody na hráz:

N = Fv / FL = 7,725 . 109 / 843 660 = 9 157 ks

Vrátit se nahoru