Jít na vyhledávání

Vodní elektrárna Vrané

Posledním stupněm vltavské kaskády je nízkotlaká špičková elektrárna Vrané, která byla vybudována jako první velká vodní elektrárna na Vltavě již v letech 1930–1936. Nádrž v délce 12 km na Vltavě a 3 km na Sázavě s celkovým objemem 11,1 mil. m3 vody vyrovnává spolu s nádrží ve Štěchovicích špičkový odtok z elektrárny Slapy. Kromě toho slouží jako spodní nádrž pro přečerpávací vodní elektrárnu Štěchovice II. Pro zajištění plavby je vodní dílo Vrané vybaveno dvěma plavebními komorami. Vzdouvací zařízení tvoří jez se 4 přelivy o šířce 20 m, hrazenými na výšku 9,4 m ocelovými hradidly.

Provoz elektrárny

Vodní elektrárna Vrané má instalovaný výkon 13,88 MW, pracují v ní dvě Kaplanovy turbíny. Budova vodní elektrárny o rozměrech 51 × 11 m a výšce 18 m je umístěna na pravém břehu a má klasické vybavení průtočné elektrárny. V letech 1978–1980 byla provedena modernizace soustrojí (výměna oběžných kol turbín), která zvýšila účinnost a hltnost turbín. V roce 1994 byla ukončena další modernizace spočívající ve zbudování řídicího systému zapouzdřené rozvodny 110 kV a vnitřní rozvodny 22 kV. Tím bylo umožněno zahájit bezobslužný provoz elektrárny od 1. 5. 1986.

Provoz je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby zabezpečoval dlouhodobý vyrovnaný odtok z celé kaskády. Vybudováním vltavské kaskády se kvalita vody zlepšila natolik, že v úseku Vltavy od Vraného po soutok s Berounkou jsou úspěšně chováni pstruzi a hlavatky.

Povodně 2002

Při povodni v roku 2002 převáděla vranská přehrada tolik vody, že v podstatě zmizel rozdíl mezi dolní a horní hladinou, který normálně činí 11–12 m.

Vrátit se nahoru