Jít na vyhledávání

Koule a skleněná tabule

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

Dobrý den, potřeboval bych od Vás poradit, jak mám správně spočítat velikost úderu testovací koule do skleněné tabule. Máme postavenou testovací rampu do které umístíme skleněnou tabuli bez nebo s bezpečnostním prvkem (bezpečnostní fólie) a zavěšenou kouli na lanku pustíme přibližně do středu skleněné tabule. Výsledkem testu je vyhodnocení rozpadu skleněné tabule. Rád bych spočítal jakou rychlostí se koule pohybuje (m/s) a jakou silou udeří do skleněné tabule.
Testovací koule váží 2,14kg. Je zavěšená před skleněnou tabulí na lanku o délce 0,65m. Rozměr testovací skleněné tabule je 1 x 0,6m. Před tím než kouli pustíme na skleněnou tabuli, umístíme kouli do vodorovné polohy vůči testované skleněné tabuli a poté pustíme.
Můžete mi prosím pomoci s vyhledáním vhodného vzorce podle kterého bych zjistil požadované veličiny..
Předem děkuji za pomoc a přeji pěkný den Daniel Čížek

Ahoj Danieli,

děkujeme za dotaz do naší poradny i za důvěru, že se nám podaří pomoci s tvým úkolem. Snad poprvé mám pocit, že jsem se stal členem nějakého výzkumného týmu, tak se mi snad podaří přispět svou trochou do mlýna 😉

V principu jde o jednoduchý a fyzikálně velmi hezký úkol. K tomu, abychom kouli vyzvedli musíme vykonat nějakou práci a tato práce se využije na její potenciální energii. Hodnotu potenciální energie spočítáme snadno pomocí vzorce Ep=m.g.h, kde m je hmotnost koule, g je tíhové zrychlení (9,81 m/s2) a h je výška, do které jsme ji zvedli. Když kouli pustíme, bude se její výška snižovat a tím bude klesat i její potenciální energie. Protože se energie nemůže nikam ztratit (zákon zachování energie), bude odpovídajícím způsobem zvyšovat rychlost a tedy i kinetická energie koule – tu zjistíme ze vztahu Ek=1/2.m.v^2. V nejnižším bodě bude potenciální energie koule nulová (beru to tak, že výšku měříme od nejnižšího polohy koule a ne od povrchu Země), takže kinetická energie koule dole bude mít stejnou hodnotu jako potenciální energie nahoře. Stačí si tedy dát oba výše uvedené vztahy do rovnice a jsme schopni spočítat rychlost koule dole (pro laika je možná zajímavé, že rychlost nezávisí na hmotnosti koule, ale tomu jsme se v předchozích odpovědích věnovali, takže to čtenáře naší poradny jistě nepřekvapí). Pomocí uvedených vztahů zjistíme tedy energii koule při nárazu i její rychlost při dopadu na sklo. Zbývá jen určit velikost síly, kterou koule působí na sklo. Jsou dvě možnosti – použít 2. Newtonův zákon, nebo vyjít z hodnot energie.

Pomocí 2. Newtonova zákona zjistíme sílu, kterou působí na sklo tak, že budeme znát rychlost koule před (v1) a po nárazu (v2) a dobu, jak dlouho náraz trval (F=m.a=m.(v2-v1)/t). Rychlost před nárazem víme, rychlost po nárazu by šla určit podobným způsobem – zjistíme do jaké výšky koule vystoupala (jistě níže), určíme její potenciální energii a z ní zjistíme rychlost.

Druhá, fyzikálně stejně správná, možnost je, že zjistíme práci, jakou koule vykonala při průchodu sklem (kolik práce vynaložila na jeho rozbití) a ze vztahu W=F.s zjistíme velikost síly F. Písmenkem s označuji tloušťku skla. Hodnotu práce zjistíme jednoduše rozdílem Ep před puštěním a Ep po průchodu sklem.

Pokud bych měl takovýto experiment navrhnout já, tak bych pouštěl kouli z různých výšek (průběžně bych zvyšoval výšku) až do situace, kdy koule sklo rozbije. Pak se celá její energie spotřebovala na rozbití skla (zastaví se po nárazu do skla) a snadno bych ze vzorce W=F.s dosazením Ep za W zjistil velikost síly (ta vychází v Newtonech).

Vztahy pro kinetickou i potenciální energii pak můžeme využít při předvedení skla – např. můžeme určit, jakou rychlostí by měl být hozen kámen, aby rozbil sklo (pokud se jedná o sklo do vitrín), nebo z jaké výšky by musela na sklo dopadnou lahev s vodou, aby došlo k jeho rozbití (sklo na stole).

Na závěr jen upřesním, že vše výše uvedené platí v ideálních podmínkách (bez tření a odporu vzduchu), ale tyto jevy bych v tomto případě považoval za marginální.

Doufám, že se mi podařilo navést tvůj úkol správným směrem a měření budou úspěšná.

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru