Fyzikální poradna

21. 05. 2019

Ochlazování a odpařování kapalin

Dobrý den, při pití kávy jsem se před kolegy na pracovišti vyjádřil, že je již studená. A dalšími myšlenkovými pochody jsme dospěli až k otázce, jestli kafíčko může být chladnější než okolní vzduch. Úvaha probíhala asi takto: káva má např. počáteční teplotu 50°C a teplota v místnosti 20°C. Kafčo se postupně ochlazuje až na oněch 20°C, která je v místnosti. A nyní nastává klíčová otázka. Může se káva ochlazovat pod tuto teplotu?  Když se káva dále odpařuje, tak snad dochází také k jejímu ochlazování. Nedává nám to spát, natož tak pracovat J Díky za vysvětlení, Josef

Ahoj Josefe,

budu se snažit vám uklidnit spaní a také zvýšit produktivitu práce.

Přemýšlíte správně – při vypařování se z kapaliny uvolňují nejenergetičtější (a tedy nejteplejší) molekuly a kapalina tak chladne.

Tento děj probíhá stále a kapalina se tedy stále ochlazuje. Rychlost vypařování závisí (mimo jiné) na teplotě kapaliny, proto se horká káva vypařuje (a tudíž ochlazuje) rychleji. Tudíž by to, co píšete, byla pravda.

Jenže to není tak jednoduché – musíme vzít v potaz i okolí. Mezi okolím a horkou kávou probíhá tepelná výměna – káva se ochlazuje i kvůli tomu, že předává teplo okolnímu vzduchu. Tento děj má na změnu teploty kávy vyšší vliv, než vypařování.

Pokud se káva dostane na teplotu okolí, nebude tepelná výměna probíhat. Káva se bude však dále vypařovat a tudíž ochlazovat. Jenomže pak bude chladnější než okolní vzduch a od něj se tedy bude ohřívat.

Očekával bych, že tato situace bude mít za následek, že teplota kávy bude nižší než okolí, ale jen minimálně.

Pravdu tedy ve své úvaze máte, ale rozdíl teplot bude velmi malý.

Přeji úspěšné dny u kávy v práci a chválím přemýšlení nad jevy v našem okolí.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická  Dukelská 13, České Budějovice

2

Autor

Jaroslav Koreš

19. 03. 2019

Magnetické úhelníky pro svářeče

Dobrý den, setkal jsem se s magnetickými úhelníky pro svářeče, které dočasně pod příslušným úhlem přidrží svařované železné profily. Některé z nich mají páčku, která jejich magnetické pole "zapne nebo vypne". Zajímalo by mě, jak tento "vypínač" funguje. V žádném případě nemůže jít o elektromagnetismus, úhelníky nejsou nijak elektricky napájeny. Foggy

Ahoj Foggy,

děkujeme za zajímavou otázku – shodou okolností jsem tento problém řešil s kolegy fyzikáři na společném setkání a pokud se dobře pamatuji, tak jsme se všichni shodli na fyzikální podstatě magnetického úhelníku.

Myslím, že se v tomto případě jedná o dva různé fyzikální jevy – tření a magnetické pole.

Začneme magnetickým polem. Určitě víš, že magnet má kolem sebe magnetické pole. Toto pole znázorňujeme (i popisujeme) pomocí magnetických indukčních čar (siločar magnetického pole). Jejich hustota souvisí s intenzitou (silou) magnetického pole. Čím více siločar je v daném místě, tím silněji zde magnetické pole působí.

Prostředí kolem magnetu má na magnetické indukční čáry vliv – může je vypuzovat (tzv. diamagnety) anebo do sebe vtahovat (tzv. para- a fero- magnety).

Pokud dáš dva magnety opačnými póly vedle sebe, bude mezi nimi magnetické pole. Jestli póly magnetu spojíš feromagnetem (např. železem), tak železo indukční čáry „vtáhne“ do sebe – a tudíž v okolí magnetů indukční čáry nebudou (nebo jen velmi řídké), protože jsou v železe. Takto jednoduše odstíníš magnetické pole.

Víme tedy jak na „vypnutí“ magnetu, jenže ještě musíme vysvětlit, proč k tomu stačí relativně malá síla – magnet v úhelníku je velmi silný a my k němu můžeme přiložit/odtáhnout železo, abychom do něj dostali magnetické indukční čáry. A to je druhý jev – tření. Pokud by se železná destička otáčela kolem osy tak, aby v jednom případě spojila severní a jižní pól magnetů (a tak „vypnula magnetické pole), a při jejím otočení o 90 ° by se póly rozpojily, očekávali bychom nutnost působit velkou silou. Je pravda, že přitažlivá síla magnetu bude velká, ale my při otáčení působíme kolmo na magnetickou sílu. Musíme tedy překonat ne tuto magnetickou sílu, ale třecí sílu mezi magnetem a otočnou destičkou. Velikost třecí síly závisí jak na síle, která „mačká“ oba povrchy na sebe (v tomto případě magnetická síla), tak i na jejich hrubosti. Pokud budou oba materiály (magnety a otočná destička) dostatečně hladké, bude koeficient smykového tření např. 0,1, neboli třecí síla bude 10x menší, než síla magnetická.

Pokud by tě problém ještě více zajímal, zkus třeba svého fyzikáře, nebo se podívej na video na tomto odkazu: https://interestingengineering.com/video/build-on-off-switch-for-permanent-magnet

Na videu je návod na vytvoření „vypínače“ magnetického pole. Zkus si ho vyrobit a uvidíš, jestli funguje tak, jak je popsáno výše. Rád  bych tvoje zkoumání pak přednesl svým kolegům jako důkaz, že vytvoření vypínatelného magnetu je vlastně docela jednoduché.

Přeji hodně zdaru v této činnosti i při dalším fyzikálním bádání.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická  Dukelská 13, České Budějovice

18

Autor

Jaroslav Koreš

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice

17. 03. 2019

Teslovo vejce

Dobrý den, včera když sem byl v technickém muzeu v Brně kde je zrovna výstava Nikola Tesly(v tu dobu zde byla i nějaká škola). Zrovna v moment kdy se vejce točilo tak se jeden hoch jen nepatrné opřel loktem o plexisklo chránící toto vejce a to plexisklo mělo skoro až přehnanou reakci s tím že vyletělo skoro až metr nahoru a zničilo se o zeď. Chtěl sem se zeptat co mohlo tuto přehnanou reakci způsobit? Děkuji.

Dobrý den,

pokusím se odpovědět na Váš dotaz, avšak budu mluvit spíše obecně, protože jsem exponát a jeho sestavení bohužel neviděl.

Teslovo vejce je originální řešení problému s Kolumbovým vejcem – v tomto případě postavil Nikola Tesla vejce na špičku díky magnetismu a momentu setrvačnosti. Samotné vejce je kovové, pod deskou, na které rotuje, je soustava cívek, které jsou napájeny střídavým napětím. Ve vodivém vejci se vlivem proměnného elektrického napětí indukuje elektrický proud a tudíž kolem něj vzniká magnetické pole. To je ovlivňováno magnetickým polem cívek a dojde k rotaci kovového vajíčka. Na stejném principu funguje klasický elektrický motor jaký známe např. ze sekaček (tzv. asynchronní motor). Vajíčko se zvedne kvůli tomu, že oproti poloze vleže je jeho poloměr vzhledem k ose otáčení nižší. Energie rotačního pohybu závisí na druhé mocnině poloměru a tak je v případě rotace „ve stoje“ energie vajíčka nižší. Zjednodušeně lze říci, že všechna tělesa se snaží zaujmout polohu (stav) s nejnižší energií – což je i tento případ.

Protože plexisklo je polymer a skládá se jen z vodíků, kyslíků a uhlíků, není výrazně ovlivňováno magnetickým polem, takže se domnívám, že Vámi pozorovaný jev nijak nesouvisí s Teslovým vejcem.

Domnívám se, že pozorovaný jev byl způsoben jen napětím materiálu – plexiskla. To se snaží dostat do určité polohy/tvaru, ale je připevněno k exponátu. Pokud je napětí dostatečně velké, může dojít k uvolnění plexiskla a jeho prudkému vytvarování do původní polohy.

Něco podobného lze pozorovat s bimetalem (např. toto video: https://www.youtube.com/watch?v=ECReCtxOqJY). Pokud byste chtěl si tento pokud vyzkoušet, stačí rozebrat rychlovarku, je jich tam několik (https://www.mvsservis.com/fotky18982/fotos/_vyr_8Strix_4803.jpg). Cvaknutí, které provází vypnutí rychlovarky je způsobeno právě bimetalem. Ten má specifický tvar a je trochu prohnutý. Pokud jej zahřejeme, jedna část se bude natahovat víc, než druhá (jsou z jiných matriálů). V bimetalu bude vznikat napětí (mechanické) a bimetal se při překročení určité hodnoty „přecvakne“ – prohne se na opačnou stranu. Pak bude opět chladnout a napětí se bude snižovat, opět do doby, než bude tak velké, aby dokázalo skokově vrátit bimetal do původní polohy. Tento děj je skokový a docela intenzivní, jak můžete vidět na výše uvedeném videu. Proto se domnívám, že působení žáka na plexisklo (i když malé) dokázalo navýšit celkové napětí na hodnotu, potřebnou k prasknutí plexiskla.

Samozřejmě že pokud je upevnění plexiskla realizováno kovem, tak dalším vlivem mohlo být napětí (opět mechanické), který bylo způsobeno působením magnetického pole cívek pod Teslovým vejcem na kovové upevnění plexiskla.

 

2

Autor

Jaroslav Koreš

31. 01. 2019

Zákon zachování hmotnosti

Dobrý den, nerozumím jedné věci. Pokud spaluji dřevo v kamnech dočetl jsem se, že na energii se promění pouze 0,00000000001% hmoty u jaderné energie 0,1%. Tomu rozumím. Nerozumím tomuto : proč když E=mc2 a já dám do krbu 5kg dřeva (hmoty) vyhrabu mnohem méně kg popela (hmoty)? Mělo by zbýt přece 4,99999999999kg? Díky Roman

Ahoj Romane,

zkusím na tvou otázku odpovědět drobným historickým exkurzem. Problém, který řešíš má řešení trochu jinde a to v zákonu zachování hmotnosti. Dalo by se očekávat, že když spálíme 1 kg uhlí, měli bychom mít 1 kg popela. To nebyla tak samozřejmá záležitost, jako první ji experimentálně potvrdil Antoine Lavoisier. Nejdříve jako všichni ostatní zjistil, že hmotnost produktů po reakci je nižší, než před ní, proto zkoumal reakce látek (což je i hoření) tak, že zachytával i plyny, které při reakci vystupují. A pak opravdu potvrdil to, že hmotnost všech látek před reakcí je stejná, jako hmotnost všech látek po reakci. Mimochodem nezávisle na něm udělal stejný objev i Michail Lomonosov. Díky těmto pánům tedy víme, že hmotnost se při všech dějích zachovává. Na začátku 20. století situaci trochu zkomplikoval Albert Einstein, který tebou zmíněným vztahem ukázal, že hmotnost a energie je vlastně to samé, druhá mocnina rychlosti světla je jakýsi kurz mezi hmotností a energií (který je oproti např.  kurzu eura vůči koruně stále stejný). Takže dnes bychom měli při ověření zákona zachování hmotnosti uvažovat i úbytek hmotnosti, který je způsoben uvolněním energie při reakci. To je však vzhledem k uvedenému „kurzu“ opravdu velmi málo – v případě 1 kg uhlí je hmotnostní úbytek 2*10-10 kg. To je zhruba hmotnost jednoho zrna písku (a také nepřesnost v určení hmotnosti etalonu kilogramu). Takový rozdíl je reálně neměřitelný. Takže to, že při vážení popela nezískáme stejnou hmotnost, jako byla hmotnost uhlí před spálením je způsobeno tím, že jsme nezachytili saze, jemný popílek a také plyny, které při spalování vznikají.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická  Dukelská 13, České Budějovice

5

Autor

Jaroslav Koreš

24. 01. 2019

Magnet

Dobrý den, v lidském těle jsou zastoupeny ve stopovém množství různé prvky, mimo jiné i železo, a mě by zajímalo, jestli by bylo možné vytvořit tak silný magnet, aby ho dokázal vytáhnout z těla. Děkuji předem za odpověď.

Ahoj,

předem musím předeslat, že nejsem biolog, takže přesný mechanismus toho, jak je železo v těle přítomno nevím, takže se na problém budu dívat jen z fyzikálního hlediska.

Železo je feromagnetická látka, tedy látka, která výrazně zesiluje magnetické pole. Zjednodušeně jde o to, že molekuly ve feromagnetech vytvářejí shluky, které nazýváme domény. Tyto domény jsou vlastně miniaturní magnety. V běžném stavu jsou vlivem tepelného pohybu různě orientovány a pokud v okolí feromagnetu vytvoříme magnetické pole, tak se domény natočí ve směru tohoto pole a tak jej zesílí. Protože se jižní póly domén natočí k severnímu pólu vnějšího pole, tak se budou navzájem přitahovat. Nejsem si jist, jestli železo, vázané v lidském těle vykazuje také vlastnosti domén, proto dost možná nebude reagovat na vnější magnetické pole.

Zajímavější je to s vodou – ta je diamagnetická, magnetické pole zeslabuje, což se projevuje jejím vytlačováním z magnetického pole. Takže v silném magnetickém poli by spíše než k přitahování železa došlo k odpuzování vody v lidském těle (např. zde je vidět, jak v silném magnetickém poli levituje žába: https://www.youtube.com/watch?v=KlJsVqc0ywM).

Ale nemáme se čeho obávat, silné magnetické pole je např. v magnetické rezonanci a lidé v ní určitě nelevitují. Jen pro představu: sílu magnetického pole popisujeme veličinou Magnetická indukce, která vychází v jednotkách Tesla [T]. Magnetické pole Země má hodnotu magnetické indukce cca 30*10-6 T, magnet na ledničku má cca 1 mT, silný magnet v reproduktoru je v řádech jednotek Tesla a zmiňovaná magnetická rezonance je 10 T. Pro zajímavost pole, které zdvihlo žábu mělo magnetickou indukci 16 T.

Úplně na závěr – magnetické pole neutronových hvězd se pohybuje v řádech GT.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická  Dukelská 13, České Budějovice

5

Autor

Jaroslav Koreš

19. 12. 2018

Je elektron iont?

Dobrý den, mám jenom krátky dotaz: Je elektron iont?
Předem děkuji, Marek R.

Ahoj Marku,

na krátkou otázku krátká odpověď: není. Ionty jsou atomy či molekuly, které mají nenulový výsledný náboj. V normálním stavu je počet elektronů a protonů v atomu (molekule) stejný a tudíž je atom (molekula) elektricky neutrální. Tím, že se z atomu/molekuly elektron uvolní (nebo jej přijme) se stane tato částice elektricky nabitá a tudíž se stane iontem. Takže elektrony sice nejsou ionty, ale přímo mohou za to, že se z částice iont stane.

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická  Dukelská 13, České Budějovice

2

Autor

Jaroslav Koreš

První
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
Poslední

Zadání dotazu

Máte nějaký dotaz?

Pokud se chcete na něco zeptat, napište e-mail s předmětem "Fyzikální poradna" na emailovou adresu

poradna@svetenergie.cz
Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail