Jít na vyhledávání

Užitečné záření

1998
Autor

Autor: Zdeněk Prášil, Luděk Žilka, Zdeněk Satorie, Miroslav Palek, Marie Dufková

Užitečné záření

Odborně velmi kvalitně, přitom srozumitelně, zpracovaný text seznamuje čtenáře s využíváním ionizujícího záření a radionuklidů mimo oblast energetiky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány praktické aplikaci záření v mnoha vědních oborech i v řadě oblastí lidské činnosti: medicíně, zemědělství, potravinářství, šlechtitelství, ekologii, vodohospodářství, geologii, archeologii apod.

Úvodní část definuje základní pojmy a veličiny, jako  jsou aktivita, poločas rozpadu, nuklid, ionizující  záření, dávka apod., dále se dozvíte o způsobech měření  radioaktivity a o používaných detektorech a dozimetrech. Doprovázeno názornými ilustracemi a fotografiemi, doplněno rejstříkem odborných výrazů a seznamem chemických prvků. Rozsah: 28 stran formátu A4.  Nabízí široké uplatnění v hodinách  chemie, biologie, dějepisu, fyziky i pro základní poučení laické veřejnosti.

Download

80x

Vrátit se nahoru