Jít na vyhledávání

Podmínky

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1. Internetové stránky www.vimproc.cz byly vytvořeny za účelem podpory zájmu žáků základních a středních škol o obor fyziky.

1.2. Garantem projektu „VÍM PROČ!“ a správcem internetových stránek je společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53.

1.3. Majitelem domény www.vimproc.cz je společnost ČEZ ICT Services, a. s., IČO: 264 70 411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53.

1.4. Výše uvedené subjekty vydávají společně tyto Podmínky užívání internetových stránek www.vimproc.cz, které upravují práva a povinnosti uživatelů internetových stránek.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Není-li stanoveno výslovně jinak, mají následující pojmy význam uvedený v tomto článku:

  • „Garant“ znamená společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53;

  • „Internetové stránky“ znamená internetové stránky www.vimproc.cz;

  • „Projekt ´Vím proč!´“ znamená projekt prezentovaný na Internetových stránkách sloužící k podpoře zájmu žáků základních a středních škol o obor fyziky.

  • „Podmínky“ znamenají tyto Podmínky užívání internetových stránek www.vimproc.cz;

  • „Uživatel“ znamená jakoukoli osobu, která si prohlíží Internetové stránky, seznamuje se s jejich obsahem, obsah Internetových stránek jakkoli využívá, atp.

3. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

3.1. Každý Uživatel, který užívá Internetové stránky, je povinen řídit se těmito Podmínkami.

3.2. V případě nezletilých osob je na jejich zákonném zástupci, aby osobám vysvětlil, jak mohou Internetové stránky používat a jaká práva a povinnosti jim z těchto Podmínek vyplývají.

3.3. V případě osob mladších 15 let musí být veškeré úkony učiněny pouze jejich zákonnými zástupci, tj. jedině zákonný zástupce může vyslovit souhlas s těmito Podmínkami a vložit příp. video v souladu s čl. 5 Podmínek.

3.4. Uživatel, který s obsahem těchto Podmínek nesouhlasí, je povinen Internetové stránky opustit.

4. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

4.1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré materiály, články, zvukové, zvukově-obrazové záznamy či jakékoli další podoby autorských děl, které jsou uvedeny na Internetových stránkách, jsou vlastnictvím Garanta, příp. tyto subjekty mají oprávnění potřebná k jejich užití. Uživatel je oprávněn užívat tato díla výlučně pro svou vlastní soukromou potřebu formou prohlížení či stažení. Uživatel není oprávněn díla jakýmkoli způsobem dále šířit, zveřejňovat, napodobovat, užívat pro sebe či jiného pro obchodní účely, díla jakkoli upravovat, pozměňovat, využívat k vytváření děl odvozených, atp.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že poruší-li ustanovení těchto Podmínek, odpovídá za vzniklou újmu.

5. VKLÁDÁNÍ VIDEÍ

5.1. Uživatel je oprávněn vkládat na Internetové stránky obrazové či zvukově-obrazové záznamy (dále jen „videa“) zobrazující provedení fyzikálního pokusu a videa s vysvětlením učební látky.

5.2. Video musí splňovat tyto podmínky:

5.2.1. video zachycuje fyzikální pokus, tedy pokus, který dokumentuje působení fyzikálních zákonů, nebo vysvětlení učební látky fyziky

5.2.2. maximální délka videa je 5 minut, avšak doporučuje se 3 minuty;

5.2.3. video nebude v rozporu s dobrými mravy či morálními a etickými zásadami, zejména nebude vulgární, nebude propagovat násilí, rasovou, náboženskou či etnickou nesnášenlivost, nebude vyzývat k nenávisti mezi národy či skupinami obyvatel, nebude znevažovat lidskou důstojnost ani urážet jednotlivé osoby, atp.

5.2.4. video nezasahuje do osobnostních práv třetích osob; Uživatel odpovídá za to, že všechny osoby, které budou ve videu zobrazeny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění videa v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami; Uživatel odpovídá za případnou újmu způsobenou třetím osobám zveřejněním videa bez souhlasu zobrazených osob;

5.2.5. video nezasahuje do autorských práv třetích osob, do práv k ochranným známkám ani do jakýchkoli dalších práv duševního vlastnictví; Uživatel odpovídá za to, že video je prosté takovýchto práv třetích osob a je oprávněn poskytnout Garantovi práva k užití videa v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami; Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za případnou škodu způsobenou třetím osobám;

5.2.6. video neznázorňuje nebezpečný pokus, jehož napodobování by mohlo vést ke zranění osob či způsobení jakýchkoli škod.

5.3. Video je po vložení na Internetové stránky posouzeno ze strany Garanta, zda splňuje podmínky stanovené těmito Podmínkami. Až po této kontrole je video zveřejněno na Internetových stránkách. Garant však touto předběžnou kontrolou nepřebírá odpovědnost za to, že video nezasahuje do jakýchkoli práv třetích osob. Veškerou odpovědnost za zveřejnění videa nese výlučně Uživatel, který je povinen nahradit jakýmkoli třetím osobám způsobenou škodu, újmu či obohacení v souvislosti s pořízením a zveřejněním videa.

5.4. Posouzení videa dle bodu 5.3. Podmínek je výlučně na rozhodnutí Garanta. Na zveřejnění videa na Internetových stránkách není právní nárok. Tým, jehož soutěžní video splní podmínky zařazení do soutěže obdrží 10 TECHcoinů (přes QR kód), které mu budou zaslány ve zprávě o zařazení do soutěže na uvedenou e-mailovou adresu. Tento QR kód můžou soutěžící sdílet pouze v rámci týmu. Více informací naleznete na technikiada.cz.

5.5. Garant může video kdykoli z Internetových stránek odstranit, pokud zjistí, že video je v rozporu s těmito Podmínkami či právními předpisy, atp.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že pořízení pokusu, jeho provedení i pořízení videa provádí výlučně na svou vlastní odpovědnost.

5.7. Garant neodpovídá za případnou škodu, kterou Uživatel způsobí sobě či třetím osobám při provádění pokusu či pořizování videa.

5.8. Garant doporučuje Uživatelům, aby videa i samotný pokus prováděli pod dohledem dospělé osoby, která je dostatečně způsobilá a poskytuje dostatečné záruky pro bezpečné provedení pokusu a pořízení videa.

6. UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM VIDEA

6.1. Uživatel bere na vědomí, že video představuje tzv. soutěžní dílo ve smyslu § 61 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

6.2. Uživatel dává vložením videa na Internetové stránky Garantovi časově a prostorově neomezený souhlas s užitím videa na Internetových stránkách i jinde v následujícím rozsahu:

6.2.1. Garant je oprávněn rozhodnout o jakémkoli zveřejnění videa a jeho dalším šíření jakýmikoli prostředky, ať již zachycením na hmotném nosiči, zveřejnění v rámci sítě internet, uložením na počítačová média, atp.;

6.2.2. Garant je oprávněn použít video jakýmkoli způsobem v rámci své činnosti, a to zejména činnosti propagační, reklamní, informační, atp.;

6.2.3. Garant je oprávněn rozhodnout o zpřístupnění videa dalším osobám;

6.2.4. Garant je oprávněn video dle svého uvážení měnit, upravovat, doplňovat, použít v rámci dalšího díla, atp., zejména v případě, že video bude identifikovatelným způsobem zobrazovat další osoby mladší 15 let, u nichž Uživatel nedoložil prokazatelný souhlas jejich zákonného zástupce se zveřejněním podoby těchto osob.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že oprávnění k užití videa je udělováno zcela bezplatně a že nemá nárok na zaplacení jakékoli odměny ani náhradu nákladů na pořízení videa.

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Uživatel při vložení videa dle čl. 5 Podmínek uvádí při své registraci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a věk.

7.2. Uživatel zadáním těchto osobních údajů do registračního formuláře je poskytuje ke zpracování Garantovi jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

7.3.  Poskytnuté osobní údaje jsou použity za účelem evidence videí, jejich zveřejnění na Internetových stránkách a k posouzení vlivu Projektu „Vím proč!“ na budoucí zájem Uživatelů o obor fyziky.

7.4. Uživateli může být pro marketingové účely Garanta, anebo pro reklamní a PR aktivity související s Projektem „Vím proč!“, nabídnuta možnost samostatného udělení souhlasu se zpracováním přesně vymezených osobních údajů na stanovenou dobu. Udělení takového souhlasu Uživatelem pro tyto účely je dobrovolné a zveřejnění videa na Internetových stránkách není tímto souhlasem podmíněno.

7.5. Garant jako správce údajů zajišťuje uložení a ochranu poskytnutých osobních údajů a odpovídá za jejich bezpečnost. Poskytnuté osobní údaje zpracovává jednak sám, jednak prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů jako zpracovatelů osobních údajů, jejichž služeb využívá. Zpracovatelé osobních údajů mají přístup jen k těm osobním údajům a používají je jen k těm činnostem, které jim stanoví Garant. Takovými zpracovateli jsou:

  • společnost ČEZ ICT Services, a. s., IČO: 264 70 411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, zajišťující technologické podmínky provozování Internetových stránek,
  • společnost INTERNET CZ, a.s., IČO: 260 43 319, se sídlem Ktiš 2, PSČ 384 03, zajišťující webhosting a evidenci uživatelů Internetových stránek,
  • společnost Google Inc., se sídlem Mountain View, Kalifornie, USA, zajišťující prostřednictvím služby YouTube zpřístupnění videí na internetu.
  • Podmínky ochrany soukromí společnosti Google
  • Pro nahrávání videí do soutěže Vím proč je využíváno služeb YouTube API. Nahráním videa do Vím proč, souhlastíte s dodržováním podmínek služby YouTube - Podmínky poskytování služeb YouTube

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od jejich poskytnutí. Osobní údaje budou zpracovávány po tuto dobu zejména z toho důvodu, aby mohl Garant v budoucnu Uživatele kontaktovat, zda se i nadále zajímá o fyziku a příp. zda jej Projekt „Vím proč!“ oslovil.

7.7. Uživatel svojí registrací rovněž potvrzuje své vědomí, že další informace týkající se zpracování osobních údajů Garantem, jeho práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů, jsou mu k dispozici v Informaci o zpracování osobních údajů ve společnosti ČEZ, která je umístěna na internetových stránkách www.cez.cz.

8. MOŽNOST DOMÁHAT SE ODSTRANĚNÍ VIDEA

8.1. Osoba, která o sobě tvrdí, že je autorem videa namísto Uživatele který video na Internetové stránky vložil, příp. osoba, který tvrdí, že video zasahuje do jejích práv, se může u Garanta domáhat, aby bylo video z Internetových stránek odstraněno.

8.2. Takováto osoba je však povinna Garantovi prokázat, že video je jejím dílem, příp. že zasahuje do jejích práv.

8.3. Za případné nároky těchto třetích osob odpovídá přímo Uživatel.

9. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA ŠKODU

9.1. Uživatel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí Garantovi, majiteli domény či třetím osobám tím, že vloží na Internetové stránky video, které je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Garant a majitel domény si vyhrazují právo znění Podmínek kdykoli změnit, přičemž účinné je vždy znění Podmínek zveřejněné na Internetových stránkách.

10.2. Podmínky v tomto znění jsou účinné od 1.1.2024.V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vimproc@cez.cz

Vrátit se nahoru