Jít na vyhledávání

Pro učitele

Web o fyzice nejen pro žáky a učitele

Web VÍM PROČ je určen zejména všem žákům i učitelům základních a středních škol. Věříme ale, že si najde své příznivce i mezi vysokoškolskými studenty a širokou veřejností, která si chce připomenout učivo fyziky.

Stránky pomáhají dětem s učením fyziky a pochopením fyzikálních jevů. Učitelům slouží jako názorná učební pomůcka, která prostřednictvím pokusů vysvětlí konkrétní fyzikální jev.

Výhody VÍM PROČ pro učitele

 1. Úspora času při výuce fyziky
  Nemusíte připravovat celý pokus, stačí ve třídě promítnout video.
 2. Názorné
  Obrázek vydá za tisíc slov, co teprve video!
 3. Srozumitelné
  Probíraný jev nebo látka je vysvětlena žákům nebo studentům jazykem jejich vrstevníků, protože jsou nejčastějšími autory videí.
 4. Moderní učební pomůcka
  Věříme, že škola hrou platí i v 21. století. Web VÍM PROČ byl vytvořen ve spolupráci s učiteli a žáky. Jeho použitelnost jsme oveřili testováním se žáky základních a středních škol.
 5. Dostupné kdykoliv a kdekoliv
  Videa jsou dostupná kdykoliv a na jakémkoliv zařízení (mobil, tablet, počítač).
 6. Jednoduché sdílení
  Videa lze jednoduše sdílet na Facebooku a odkazy na pokusy lze poslat e-mailem.
 7. Hodnoceno odborníky
  Každé zveřejněné video hodnotí odborná komise.
 8. Oblíbená videa
  Sestavte si seznam oblíbených videí přímo pro Vaši výuku ihned po registraci.
 9. Profily uživatelů
  Registrací se vytvoří váš profil, na kterém naleznete nejen Vámi nahraná videa, ale také videa žáků ze stejné školy.

Máte chuť se zapojit?

 1. Motivujte děti k natáčení pokusů a jejich sdílení na VÍM PROČ
  Děti mohou nahrát vlastní autorské video, sdílet ho a pomoci ostatním s fyzikou.
 2. Používejte videa při výuce
  Seznamte žáky s webem VÍM PROČ. Možná si najdou svou vlastní cestu k fyzice.
 3. Dejte o sobě vědět
  Zaujal vás web VÍM PROČ a chtěli byste s námi více spolupracovat (odborné hodnocení, tvorba obsahu, psaní článků, správa webu ad.)? Kontaktujte nás na e-mailu info@svetenergie.cz

Bez obav používejte videa při výuce

Videa z tohoto webu můžete promítat pro potřeby výuky a další pedagogické činnosti. Videa musí být přehrávána přímo z webu www.vimproc.cz nebo mohou být součástí jiných děl (např. prezentací, přednášek a pod.), vždy je však nutné uvést, je-li to možné, jméno autora (zobrazen v detailu videa) nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, tj. odkaz na www.vimproc.cz, případně odkaz na konkrétní video.

Tučně uvádíme citace z Autorského zákona (číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) k této problematice:

 • § 31

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo
drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije;
ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.

Dále stanoví autorský zákon možnost volného užití:

 • § 30

Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho
přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.

(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy
zřetelně označena.

(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než
tam uvedenému účelu.

(6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.

Vrátit se nahoru