Výzkum a vývoj 2004

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v klasické energetice

 • studie o spoluspalování biomasy s uhlím v elektrárnách Dětmarovice a Chvaletice včetně měření kouřových plynů a vyhodnocení vlivu vlhkosti dřevní hmoty na nedopal a vlivu nespálené dřevní hmoty na vedlejší energetické produkty,
 • studie na posouzení aplikace metody snižování oxidů dusíku ve spalinách v Elektrárně Dětmarovice,
 • posouzení vlivu kontaminace energosádrovce pilinami a jeho použitelnost při výrobě cementu,
 • studie o převedení průtočného chlazení turbogenerátoru v Elektrárně Hodonín na chlazení s uzavřeným okruhem,
 • studie rozšíření využitelnosti stabilizátu v Elektrárně Poříčí II pro výstavbu tělesa biokoridoru do okraje retenční nádrže povrchové vody.


Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v jaderné energetice

 • shromáždění bezpečnostních projektových východisek (Safety Design Basis) včetně podpůrné informace do úrovně komponent jednotlivých zařízení pro současný stav projektu VVER 1000 Jaderné elektrárny Temelín,
 • vývoj a modifikace fyzikálně-matematického modelu LEAKBOX; jde o model pro realistické analýzy malého úniku chladiva z primárního nebo sekundárního okruhu do kontejnmentu Jaderné elektrárny Dukovany,
 • podpora zabezpečení přední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren ČEZ, a. s.; cílem projektu je získání odborných podkladů pro podporu rozhodování v závažných koncepčních a operativních otázkách v oblasti přední a zadní části palivového cyklu,
 • technická podpora v oblasti reaktorové fyziky a termohydrauliky; ověřovací optimalizační výpočty návrhů vsázek v roce 2004 a 2005 a termohydraulické analýzy,
 • podpora v oblasti bezpečnostních analýz; kontrola bezpečnostních parametrů výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany s obnoveným systémem kontroly a řízení v návaznosti na výsledky bezpečnostních analýz pro jaderné palivo s vyhořívajícími absorbátory na bázi gadolinia (Gd-2),
 • úpravy výpočtových metodik pro nový typ paliva Gd-2 pro Jadernou elektrárnu Dukovany,
 • vliv hydrazinu na korozní praskání trubek parogenerátoru; dokončení výzkumu vlivu hydrazinu na parogenerátor a na korozní praskání ocelí parogenerátoru,
 • svědečný program; aplikovaný výzkum v oblasti životnosti zařízení,
 • harmonizace vychlazování kompenzátoru objemu primárního okruhu VVER 1000; cílem výpočtů je prověření technických omezení kompenzátoru objemu limitujících projektovou rychlost vychlazování primárního okruhu a vlastního kompenzátoru objemu VVER 1000 při respektování požadavků na životnost bloků Jaderné elektrárny Temelín 45 let,
 • posouzení vlivu provozu Jaderné elektrárny Dukovany na řeku Jihlavu,
 • programy sledování a hodnocení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí; sledování stavu zemědělské a lesní půdy, vlivu elektrárny na zemědělskou činnost, sledování jakosti povrchových a podzemních vod a zdravotního stavu obyvatelstva v okolí elektrárny, biomonitoring atmosférické depozice radionuklidů v okolí elektrárny.

S podporou programů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky byly realizovány studie

 • nový jaderný zdroj pro energetiku České republiky (I. etapa),
 • technologie zvládání nouzových stavů jaderné elektrárny typu VVER 440/213; cílem projektu je provedení systematických analýz z průběhu těžkých havárií pro potřeby tvorby návodů pro jejich zvládnutí,
 • metodické a technologické postupy řešení bezpečnostních aspektů provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín; cílem projektu je zajistit průkazy jaderné bezpečnosti a zdůvodnění redukce konzervativních provozních omezení, řešení rizika provozu a technologie údržby, stanovení zpřesněných podmínek pro zajištění integrity tlakové nádoby reaktoru a pro prodloužení její životnosti,
 • zajištění dlouhodobé životnosti a zvýšené efektivnosti provozu jaderných elektráren v České republice; cílem projektu je vyvinout analytické nástroje, metodické postupy a technicky dokumentovaná východiska umožňující zvýšení efektivnosti provozu jaderných elektráren v České republice,
 • zajištění know-how a technologie pro bezpečnostní analýzy a bezpečnostní hodnocení palivových kampaní (výpočetní kódy a metodiky akceptované Státním úřadem pro jadernou bezpečnost).

Výdaje na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj tis. Kč
Klasická energetika 9 029
Jaderná energetika 188 528
Celkem 197 557

Zlepšovací návrhy

tis. Kč
přínosy z využití zlepšovacích návrhů v ČEZ, a. s., v roce 2004 celkem 1 639
vyplacené odměny v roce 2004 z využitých zlepšovacích návrhů v ČEZ, a. s. 168

Patenty a licence

V roce 2004 nebyly získány žádné vlastní ani smluvně převedené patenty na vynálezy. Nebyly uzavřeny žádné licenční smlouvy týkající se získání nebo poskytnutí licence na patenty a vynálezy.

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ, a. s., v roce 2004 tis. Kč
poplatky patentovým zástupcům 286,0
poplatky Úřadu průmyslového vlastnictví za přihlášení, prodloužení a licenční poplatky ochranných známek v České republice 65,0
poplatky za mezinárodní registraci ochranných známek Mezinárodnímu úřadu v Ženevě dle Madridské dohody a individuální zápisy do jednotlivých států 254,0
Celkem 605,0

V roce 2004 poskytoval ČEZ, a. s., pěti regionálním energetickým společnostem (Severočeská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a. s., Středočeská energetická a.s., Východočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s.) licence na užívání ochranných známek „E“ a „E ČEZ“ (korporátní logo) a dále licence na užívání ochranných známek „Duhová energie“. Dále ČEZ, a. s., poskytoval licence na užívání ochranné známky „E ČEZ“ dceřiným společnostem ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., Energetické opravny, a.s., I & C Energo a.s., ČEZnet, a.s., HYDROČEZ, a. s. Výnos za poskytování licencí v roce 2004 činil 238 663 tis. Kč.

Smluvně nabyté licence v oblasti informatiky

Smluvně nabyté licence v oblasti informatiky tis. Kč
síťové a operační systémy 48 720
drobný software 16 095
ostatní software (dlouhodobý nehmotný majetek) 43 300
Celkem 108 115

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail