Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro:

  • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
  • podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
  • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
  • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
  • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
  • elektronické komunikace a poštovní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu do mezinárodní výzkumné spolupráce. MPO plní v této problematice roli informační a koordinační, navrhuje tvorbu strategie řízení MSVV v energetice, spolupracuje na stanovení priorit a přípravě zapojení se do Národního programu výzkumu. Rovněž zastává správní funkci správního orgánu pro MSVV v energetice, např. vede rejstřík českých subjektů zapojených do MSVV v energetice.

Nástrojem podpory výzkumu je posílení hlubší spolupráce uvnitř ČR i a mezinárodními výzkumnými strukturami. Svými aktivitami MPO navazuje na dlouhodobou meziresortní koncepci MSVV a věcně (administrativně) zajišťuje tuto problematiku. MPO podniká kroky k naplnění 7. cíle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, tzn. nastavuje takový rámec mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v energetice, aby bylo možné co nejintenzivněji zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Pro využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013 připravilo MPO nový Operační program Podnikání a inovace, který byl dne 3. prosince 2007 schválen Evropskou komisí.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007–2013 je základním programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007–2013. OPPI, na jehož základě bude v tomto programovacím období českým podnikatelským subjektům podpora ze strukturálních fondů EU poskytována, vychází ze základních principů Lisabonské strategie, která je nově primárně orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje.

OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

EFEKT 2011 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011

Program EFEKT (www.mpo-efekt.cz) podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A). Rozpočet programu pro rok 2011 je 30 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty.

Vyhlášení veřejné soutěže na rok 2012 v programu TIP

Program realizuje účelovou podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z prostředků státního rozpočtu České republiky určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doba trvání programu je stanovena na roky 2009 až 2017.

Účelem programu TIP je poskytovat podporu z prostředků státního rozpočtu České republiky výzkumným a vývojovým projektům prováděným před vstupem do podmínek soutěže na trhu, zajišťujícím aplikovaný výzkum a experimentální vývoj pro racionální průmyslovou výrobu budoucnosti, za účelem posílení produkce v České republice a následně i v Evropské unii, k zajištění udržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální, k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního využívání.

Projekty musí přinášet mj. i výrazný motivační účinek pro další výzkumně vývojovou činnost ve smyslu části 6. Rámce.

Účast, resp. získání podpory, v tomto programu má napomoci výrobním organizacím zaujmout takovou pozici na trhu, která by jim umožnila rychle reagovat na změny a spolupodílet se na nich, či je utvářet, a to především těm výrobním organizacím, které skýtají záruku dlouhodobého udržení se na českém trhu. Významně by měl být podpořen aplikovaný výzkum a experimentální vývoj pro malé a střední podniky.

Více na www.mpo.cz

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail