Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy mimo jiné  pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Ústřední správní úřad odpovědný za výzkum a vývoj:

 1. Ústředním správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj je ministerstvo (MŠMT).
 2. Ministerstvo zabezpečuje zejména:
  1. přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky v souladu s mezinárodními smlouvami a kontrolu její realizace formou stanoviska k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky před schválením těchto programů vládou,
  2. přípravu priorit formou Národního programu výzkumu,
  3. realizaci priorit výzkumu v oblastech, které nespadají do působností poskytovatelů, formou zabezpečení částí Národního programu výzkumu,
  4. přípravu právních předpisů výzkumu a vývoje a vyhodnocování důsledků ostatních právních předpisů na výzkum a vývoj,
  5. mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství s působností pro výzkum a vývoj, s výjimkou mezinárodní spolupráce v obranném výzkumu a vývoji, za kterou odpovídá Ministerstvo obrany.
 3. V případech, kdy zastoupení České republiky v příslušných mezinárodních orgánech a organizacích zabezpečuje ministerstvo, předkládá ministerstvo zprávu o průběhu a výsledcích spolupráce po projednání s Radou pro výzkum a vývoj vládě a po projednání vládou tuto zprávu zveřejní.

(ustanovení § 33 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

 

MŠMT ČR spravuje v oblasti strukturálních fondů EU následující operační programy:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007–2013

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007–2013

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Indikativní plán výzev OP VaVpI pro rok 2011

 • Výzva 4.3 – Knihovny a informační zdroje pro VaV Tato výzva je určena na podporu modernizace knihoven a informačních středisek výzkumných organizací za účelem stabilizace, zlepšení kvality a rozvoje informačních služeb podporujících výzkumně vývojové a inovační aktivity. Podporován by měl být nákup informačních zdrojů v elektronické, knižní i listinné podobě; modernizace a nákup nezbytných HW a SW nástrojů a služeb pro zpřístupňování, aktualizaci a archivaci těchto informačních zdrojů popř. rekonstrukce bez stavebního povolení. Předběžný termín vyhlášení výzvy: druhé čtvrtletí roku 2011. Předběžná alokace: 500 mil. Kč
 • Výzva 2.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Cílem této výzvy je v návaznosti na rozvojové programy MŠMT a odpovídající projekty IPn OPVK podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. Podpora by měla být přednostně směřována k obnově a modernizaci infrastruktury a vnitřních vybavení stávajících prostorových kapacit. Předběžný termín vyhlášení výzvy: v polovině roku 2011. Předběžná alokace: 1,2 mld. Kč
 • Výzva 5.3 – Zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV Podpora v rámci dané výzvy bude zaměřena na podporu aktivit směřujících ke zkvalitnění a zefektivnění systému politiky VaV (individuální evaluace výzkumných organizací, mezinárodní peer review a benchmarking, aplikace foresightu, systémové evaluace, atd.) vč. návaznosti na principy hodnocení RVVI a odpovídající projekty IPn OPVK. Předběžný termín vyhlášení výzvy: druhá polovina roku 2011. Předběžná alokace: 400 mil. Kč
 • Výzva 6.3 – Podpora grantových mechanismů Cílem této výzvy bude podpora založení a řízení mechanismů pro posílení spolupráce VaV center s aplikační sférou (pre-seed fondy). Předběžný termín vyhlášení výzvy: do konce roku 2011. Předběžná alokace: 1,0 mld. Kč

 

Další dotační tituly MŠMT:

ERC CZ

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita „IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.

Období trvání programu a období poskytování podpory je stanoveno na léta 2012–2019. Na řešení jednotlivých výzkumných projektů hraničního výzkumu může být pro výzkumnou organizaci poskytnuta podpora až do výše 100 % uznaných nákladů za podmínek naplnění čl. 3.1.1. Rámce.

NÁVRAT

Program na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V programu NÁVRAT budou podporovány programové projekty podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jak z oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu. Období trvání programu a období poskytování podpory je stanoveno na léta 2012–2019.

Program NÁVRAT bude vyhlašován formou opakovaných veřejných soutěží ve VaVaI. Předpokládá se, že v letech 2011 až 2014 bude každý rok vyhlášena jedna veřejná soutěž ve VaVaI podle § 17 až § 26 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za účelem výběru projektů, jejichž řešení a poskytování podpory začne vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku.

Na řešení jednotlivých výzkumných projektů může být výzkumné organizaci jako příjemci poskytnuta podpora až do výše 100% způsobilých nákladů projektu podle čl. 3.1.1 Rámce. Náklady musí být vynaloženy pouze v přímé souvislosti s řešením projektu. Výzkumné projekty nebudou mít ekonomický charakter a budou řešeny v rámci nehospodářských činností výzkumných organizací.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail