Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR

www.tacr.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Technologická agentura České republiky byla založená zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009. TA ČR dle tohoto zákona zabezpečuje:

 • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
 • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
 • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
 • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
 • zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti,
 • poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
 • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
 • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

Technologická agentura ČR financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jedním z hlavních cílů TAČR je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

 • Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.
 • Program BETA se týká veřejných zakázek pro potřeby orgánů státní správy.
 • Program OMEGA je zaměřený na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje.
 • Program Centra kompetence podporuje rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem.

Technologická agentura České republiky dne 24. března 2010 vyhlásila podle zákona č. 130/2002 Sb., Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na výběr projektů do programu ALFA.

Bližší informace o veřejné soutěži jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele TAČR.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA"

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě inovací. Tyto poznatky povedou následně k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky a zvýšení kvality života jejích obyvatel prostřednictvím rozvoje progresivních technologií, materiálů a systémů, zvyšování kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy.

Cílů programu bude dosaženo podporou takových projektů, které přinášejí nové a originální výsledky, které jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci. Přínosy realizovaných výsledků podpořených projektů budou z hlediska ekonomického, ekologického, bezpečnostního a společenského největší a nejžádanější. Pro účely dosažení těchto cílů je program rozčleněn do 3 podprogramů:

 • Progresivní technologie, materiály a systémy
 • Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
 • Udržitelný rozvoj dopravy

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2011 až 2016, tj. 6 let.

Celkové výdaje na program jsou na období trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním veřejných soutěží a ve vazbě na očekávanou průměrnou délku projektů. Podíl výdajů státního rozpočtu na celkových výdajích reflektuje očekávanou průměrnou míru podpory v programu.

ROK/[mil. Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem
Celkové výdaje 1 257 2 371 2 540 2 230 1 850 1 380 11 628
Výdaje státního rozpočtu 817 1 541 1 650 1 450 1 200 900 7 558
Neveřejné zdroje 440 830 890 780 650 480 4 070
Průměrná míra podpory 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Centra kompetence

Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. V návaznosti na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program usiluje o stimulaci spolupráce podniků a výzkumných organizací k vytvoření strategických partnerství, posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků (zejména začínajících výzkumníků). Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků v praxi.

Posláním programu CK není jednorázové naplnění konkrétního cíle, jako je např. vývoj nového výrobku, technologie, či procesu. Smyslem programu CK je vytvoření systému, v němž budou kompetentní skupiny podniků a výzkumných organizací dlouhodobě spolupracovat na naplnění cílů své strategické výzkumné agendy. Tento systém vytvořený v rámci distribuovaného centra, které nemusí nutně sídlit na jednom místě, bude mít nejen kompetenci k řešení stanovených cílů, ale bude dále generovat další výzkumné otázky a problémy v sektorech důležitých pro konkurenceschopnost ČR a bude tyto problémy schopen kompetentně řešit a vzniklá řešení pak uplatňovat v aplikační sféře.

Délka trvání programu je 8 let (2012–2019) s termíny vyhlášení tří dvoustupňových veřejných soutěží v letech 2011, 2013 a 2015. Celkově by mělo být v rámci programu Centra kompetence rozděleno 6 016 mil. Kč. Lze očekávat, že v rámci celého programu bude podpořeno přibližně 35 center s průměrným počtem 5 partnerů na jedno centrum z toho minimálně 3 podniky a 1 výzkumná organizace.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail