Oblasti zájmu výzkumu a vývoje v ČEZ, a. s., v současné době

1. Jaderná energetika

Podpora trvalého zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení přípravou nových metod a přístupů (pravděpodobnostní bezpečnostní a rizikové analýzy, modelování termohydraulických a neutronově kinetických dějů, atd.). Podpora nových přístupů pro zlepšování provozně-ekonomických charakteristik bloků. Vývoj směřující k zdokonalení současného nakládání s jaderným palivem (v reaktoru a mimo něj) a radioaktivními odpady. VaV podpora nových jaderných zařízení a vývoj udržitelných forem jaderné energetiky (reaktory 4. generace a tomu odpovídající palivové cykly).

2. Energetika na fosilní paliva

Příprava technologií a postupů pro zvýšení účinnosti cyklu – efektivnější využití paliva s vysokým obsahem vody, popř. minerálních příměsí, dokonalejší řízení spalovacího procesu či posunem k vyšším teplotám a tlakům páry. Zdokonalení technologií vedoucích k nižším emisím polutantů pro zmenšování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení ekonomicky zdůvodnitelné aplikace dekarbonizace – separace a ukládání či využití CO2.

3. Obnovitelné zdroje a vodní energie

Příprava a testování netradičních a nových obnovitelných zdrojů energie – geotermální energie (koncept suché horniny), inovativní využití solární energie a rozšiřování možností využití vodní energie (menší toky). Zvyšování účinnosti a snižování environmentálních vlivů velkých vodních zdrojů.

4. Teplárenství a výroba chladu (centrální a necentrální systémy)

Příprava optimálních koncepcí a vhodných technologií pro změnu centrálních teplárenských a výtopenských systémů (využití více paliv, akumulace tepla, hybridní systémy, atd.). Analýza možné formy koexistence centralizovaných a decentrálních systémů (tepelná čerpadla, mikrokogenerace, solární tepelná energie).

5. Alternativní paliva pro energetiku – biomasa a odpady

Příprava rozšiřování palivové základny pro výrobu energie – biomasa (optimální koncepce zdrojové základny při zachování environmentálních principů) a tuhá alternativní paliva a odpady v kontextu potřebnosti materiálového a energetického zhodnocování odpadů. Vyhodnocování efektivnějších přístupů využití těchto alternativních paliv – zdokonalení dnes realizovatelných možností (tuhá alternativní paliva ve fluidních či roštových kotlích) či vývoj a testování perspektivních možností (pyrolitické či gasifikační přístupy, …).

6. Akumulace energie a energie pro dopravu

Analýza perspektivní možnosti akumulace energie pro různé segmenty energetiky a různé aplikace v zájmu ČEZ (méně, středně a velmi kapacitní systémy) v kontextu potřebnosti zvyšování spolehlivosti přenosových a distribučních sítí a mohutného rozvoje obnovitelných zdrojů s málo predikovatelnou výrobou.

7. Infrastruktura pro dodávku elektrické energie

Příprava řešení a komponent inteligentních sítí budoucnosti (Smart Grids) pro umožnění integrace výrobních zdrojů různého charakteru (centrální a distribuované), pro zvýšení spolehlivosti dodávek energie a zvýšení komfortu zákazníků.

8. Průřezové oblasti – diagnostika a monitoring; materiály

Vývoj moderních přístupů diagnostiky a monitoringu založených na nejlepší současných poznatcích relevantních oborů (statistika, ICT, neuronové sítě, fuzzy logika, …) pro postupné sjednocování metodik a postupů v ČEZ zohledňující rovněž změny využití výroben (uhelné v režimu dožívání, jaderné – prodlužování provozu) s cílem ekonomicky a rizikově řídit životnost celků a komponent.

Získávání a vedení informací v materiálovém inženýrství (využívané a nové materiály) pro řízení životnosti a minimalizaci poruch.

0

Skupina ČEZ

Kontaktní informace

Máte-li k obsahu portálu jakékoliv náměty, postřehy či připomínky – prosím kontaktujte nás. Budeme vděční i za připomínky k nekorektnímu zobrazení stránek, či případnému upozornění na chybu. Děkujeme.


email:info@svetenergie.cz

Kontaktní formulář

KONTROLNÍ KÓD

kontrolní kód Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku

Portál Svět energie provozuje společnost ČEZ. Vyrobil Simopt, s.r.o., Copyright © 2016, Všechna práva vyhrazena

detail