Jít na vyhledávání

Pravidla soutěže

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 (dále jen „Pořadatel“).

2. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1. Pořadatel vydává tato pravidla soutěže „Vím proč!“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky soutěže a práva a povinnosti účastníků soutěže.

3.2. Soutěž „Vím proč!“ (dále jen „Soutěž“) je pořádána za účelem podpory zájmu žáků základních a středních škol o fyziku a šíření informací z tohoto předmětu mezi veřejnost.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého pouze jeho zákonný zástupce.

3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby.

4. REGISTRACE

4.1. Osoba, která splňuje podmínky stanovené v čl. 3 Pravidel, se může zúčastnit Soutěže poté, co se zaregistruje na internetových stránkách Soutěže www.vimproc.cz. Okamžikem registrace se osoba stává soutěžícím (dále jen "Soutěžící").

4.2. Při registraci Soutěžící poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu a za účelem jejich zpracování stanoveném v čl. 10 Pravidel.

4.3. Pro řádnou registraci platí následující pravidla:

4.3.1. osoba starší 18 let provádí registraci sama;

4.3.2. osoba ve věku 15–18 let provádí sama registraci se souhlasem svého zákonného zástupce;

4.3.3. za osobu mladší 15 let může provést registraci pouze její zákonný zástupce.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

5.1. Po řádné registraci dle čl. 4 Pravidel se Soutěžící zapojí do soutěže tím, že vloží na internetové stránky www.vimproc.cz video zobrazující jakýkoli fyzikální pokus (dále jen "Soutěžní video").

5.2. Soutěžící se může Soutěže zúčastnit sám nebo společně s maximálně dvěma dalšími osobami. Tyto osoby se nemusí zvlášť registrovat, avšak pro udělení jejich souhlasu s účastí v Soutěži platí pravidla stanovená v čl. 4.3. Pravidel. Soutěžící je povinen uvést při registraci, jakým způsobem se tyto další osoby podílely na pořízení videa.

5.3. Soutěžní video musí splňovat tyto podmínky:

5.3.1. Soutěžní video zachycuje fyzikální pokus, tedy pokus, který dokumentuje působení fyzikálních zákonů, nebo video s vysvětlením učební látky fyziky.

5.3.2. Maximální délka Soutěžního videa nesmí překročit 5 minut, doporučujeme délku 3 minuty;

5.3.3. Soutěžní video nebude v rozporu s dobrými mravy či morálními a etickými zásadami, zejména nebude vulgární, nebude propagovat násilí, rasovou, náboženskou či etnickou nesnášenlivost, nebude vyzývat k nenávisti mezi národy či skupinami obyvatel, nebude znevažovat lidskou důstojnost ani urážet jednotlivé osoby, atp.;

5.3.4. Soutěžní video nezasahuje do osobnostních práv třetích osob – Soutěžící odpovídá za to, že všechny osoby, které budou ve videu zobrazeny, souhlasí s pořízením své podobizny a obrazového či zvukově-obrazového záznamu a s jejich užitím při zveřejnění videa v rozsahu stanoveném těmito Pravidly; Soutěžící odpovídá za případnou újmu způsobenou třetím osobám zveřejněním Soutěžního videa bez souhlasu zobrazených osob;

5.3.5. Soutěžní video nezasahuje do autorských práv třetích osob, do práv k ochranným známkám ani do jakýchkoli dalších práv duševního vlastnictví; Soutěžící odpovídá za to, že video je prosté takovýchto práv třetích osob a je oprávněn poskytnout Pořadateli práva k užití Soutěžního videa v rozsahu stanoveném těmito Pravidly; Soutěžící bere na vědomí, že odpovídá za případnou škodu způsobenou třetím osobám;

5.3.6. Soutěžní video neznázorňuje nebezpečný pokus, jehož napodobování by mohlo vést ke zranění osob či způsobení jakýchkoli škod

5.4. Soutěžní video je po vložení na internetové stránky posouzeno ze strany Pořadatele, zda splňuje podmínky stanovené těmito Pravidly. Až po této kontrole je Soutěžení video zveřejněno na internetových stránkách Soutěže. Pořadatel však touto předběžnou kontrolou nepřebírají odpovědnost za to, že Soutěžní video nezasahuje do jakýchkoli práv třetích osob. Veškerou odpovědnost za zveřejnění Soutěžního videa nese výlučně Soutěžící, který je povinen nahradit jakýmkoli třetím osobám způsobenou škodu, újmu či obohacení v souvislosti s pořízením a zveřejněním Soutěžního videa.

5.5. Posouzení Soutěžního videa dle bodu 5.3. Pravidel je výlučně na rozhodnutí Pořadatele. Na zařazení Soutěžního videa do Soutěže není právní nárok. Tým, jehož soutěžní video splní podmínky zařazení do soutěže obdrží 10 TECHcoinů (přes QR kód), které mu budou zaslány ve zprávě o zařazení do soutěže na uvedenou e-mailovou adresu. Tento QR kód můžou soutěžící sdílet pouze v rámci týmu. Více informací naleznete na technikiada.cz.

5.6. Pořadatel může Soutěžní video kdykoli ze Soutěže vyloučit a odstranit jej z internetových stránek Soutěže, pokud zjistí, že Soutěžní video je v rozporu s těmito Pravidly či právními předpisy, atp.

5.7. Soutěžící bere na vědomí, že pořízení pokusu, jeho provedení i pořízení Soutěžního videa provádí výlučně na svou vlastní odpovědnost.

5.8. Pořadatel neodpovídá za případnou škodu, kterou Soutěžící způsobí sobě či třetím osobám při provádění pokusu či pořizování Soutěžního videa.

5.9. Pořadatel doporučuje Soutěžícím, aby Soutěžní videa i samotný pokus prováděli pod dohledem dospělé osoby, která je dostatečně způsobilá a poskytuje dostatečné záruky pro bezpečné provedení pokusu a pořízení Soutěžního videa.

6. UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM SOUTĚŽNÍHO VIDEA

6.1. Soutěžící bere na vědomí, že Soutěžní video představuje tzv. soutěžní dílo ve smyslu § 61 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

6.2. Soutěžící dává vložením Soutěžního videa na internetové stránky Soutěže Pořadateli časově a prostorově neomezený souhlas s užitím Soutěžního videa v Soutěži i mimo ni v následujícím rozsahu:

6.2.1. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o jakémkoli zveřejnění Soutěžního videa a jeho dalším šíření jakýmikoli prostředky, ať již zachycením na hmotném nosiči, zveřejnění v rámci sítě internet, uložením na počítačová média, atp.;

6.2.2. Pořadatel je oprávněn použít Soutěžní video jakýmkoli způsobem v rámci své činnosti, a to zejména činnosti propagační, reklamní, informační, atp.;

6.2.3. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o zpřístupnění Soutěžního videa dalším osobám;

6.2.4. Pořadatel je oprávněn Soutěžní video dle svého uvážení měnit, upravovat, doplňovat, použít v rámci dalšího díla, atp., zejména v případě, že video bude identifikovatelným způsobem zobrazovat další osoby mladší 15 let, u nichž Soutěžící nedoložil prokazatelný souhlas jejich zákonného zástupce se zveřejněním podoby těchto osob.

6.3. Soutěžící bere na vědomí, že oprávnění k užití Soutěžního videa je udělováno zcela bezplatně a že nemá nárok na zaplacení odměny, náhradu nákladů na pořízení Soutěžního videa ani účast v Soutěži.

7. URČENÍ VÝHERCE

7.1. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:

7.1.1. Soutěžní video žáků základních škol vybrané odbornou porotou;

7.1.2. Soutěžní video žáků středních škol vybrané odbornou porotou;

7.1.3. Soutěžní video s nejlepším hodnocením odborné poroty v kategorii Obnovitelné zdroje.

7.1.4. Soutěžní video s nejlepším hodnocením odborné poroty v kategorii Jaderná a subjaderná fyzika.

7.1.5
. Soutěžní video s největším počtem hlasů široké veřejnosti (lajků).

7.1.6. Soutěžní video týmu, který byl složen pouze z dívek, s nejlepším hodnocením.

7.2. Odborná porota bude složena z pěti osob určených Pořadatelem.

7.3. Hlavním kritériem pro Odbornou porotu je přínos Soutěžního videa v oblasti fyziky. Posouzení přínosu je výlučně na zvážení odborné komise.

8. VÝHRY V SOUTĚŽI

8.1. Výhry v Soutěži jsou následující:

8.1.1. Pro kategorii dle bodu 7.1.1. Pravidel:

1. místo: poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup v Mall.cz , příspěvek 200 000 Kč na vybavení moderní učebny pro školu, na kterou v době konání soutěže dochází autor či autoři videa. V případě několika autorů z různých škol náleží příspěvek té škole, na kterou dochází ten z autorů, který registruje tým. Po oznámení vítězství se se zástupcem školy domluví další postup potřebný pro získání grantu (vyplnění formuláře, představení projektu učebny, komunikace s Nadací ČEZ a další potřebné náležitosti).

2. místo: poukaz v hodnotě 5 000 Kč na nákup v Mall.cz

3. místo: poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup v Mall.cz

8.1.2. Pro kategorie dle bodu 7.1.2. Pravidel:

1. místo: poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup v Mall.cz, příspěvek 200 000 Kč na vybavení moderní učebny pro školu, na kterou v době konání soutěže dochází autor či autoři videa. V případě několika autorů z různých škol náleží příspěvek té škole, na kterou dochází ten z autorů, který registruje tým. Po oznámení vítězství se se zástupcem školy domluví další postup potřebný pro získání grantu (vyplnění formuláře, představení projektu učebny, komunikace s Nadací ČEZ a další potřebné náležitosti).

2. místo: poukaz v hodnotě 5 000 Kč na nákup v Mall.cz

3. místo: poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup v Mall.cz

8.1.3. Pro kategorii dle bodu 7.1.3. a 7.1.4 Pravidel:

Soutěžící, jehož video bude zařazeno do kategorie Obnovitelné zdroje či Jaderná a subjaderná fyzika, bude splňovat podmínky této kategorie (využití Obnovitelných zdrojů) a bude mít nejlepší hodnocení Odborné poroty, získájí pro každého člena svého týmu powerbanku se solárním panelem.

8.1.4. Pro kategorii dle bodu 7.1.5. Pravidel: 

Soutěžící, jehož video získá největší počet hlasů široké ve
řejnosti (lajků - srdíček), vyhraje exkluzivní balíček dárkových předmětů.

8.1.5. Pro kategorii dle bodu 7.1.6. Pravidel:

Soutěžící, jejichž tým se skládal čistě z dívek a jejichž video získá nejvyšší hodnocení, získají balíček předmětů a pro svoji třídu exkluzivní vystoupení souboru ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky). V případě, že jsou soutěžící ze závěrečných ročníků, získají pro sebe místo toho jedinečnou exkurzi do jednoho z provozů našich elektráren.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrou srovnatelné hodnoty dle svého uvážení.

8.3. Výhry budou předány Soutěžícím po telefonické dohodě v místě, na kterém se obě strany dohodnou.

8.4. Pořadatel soutěže hradí i srážkovou daň z výhry.

9. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

9.1. Vkládání videí během soutěže probíhá od 1. 2. 2024 do 15. 5. 2024.

9.2. Odborná porota zvolí výherce nejpozději do 21. 6. 2024.

9.3. Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách Soutěže.

9.4. Výherci budou kontaktováni na emailovou adresu uvedenou při registraci.

10. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Soutěžící svojí registrací poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

10.2. Osobní údaje jsou poskytovány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, věk Soutěžícího, škola a třída, jejímž je Soutěžící žákem.

10.3. Poskytnuté osobní údaje jsou použity za účelem organizace soutěže, vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže, a k posouzení vlivu soutěže na budoucí zájem o studium fyziky.

10.4. Soutěžícímu může být pro marketingové účely Pořadatele anebo pro reklamní a PR aktivity související se Soutěží, nabídnuta možnost samostatného udělení souhlasu se zpracováním jeho přesně vymezených osobních údajů na stanovenou dobu. Udělení takového souhlasu Soutěžícím pro tyto účely je dobrovolné a účast v Soutěži tímto souhlasem není podmíněna. Udělený souhlas je Soutěžící oprávněn kdykoliv odvolat bez dopadu na jeho účast v Soutěži.

10.5. Pořadatel jako správce údajů zajišťuje uložení a ochranu poskytnutých osobních údajů a odpovídá za jejich bezpečnost. Poskytnuté osobní údaje zpracovává jednak sám, jednak prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů jako zpracovatelů osobních údajů, jejichž služeb využívá. Zpracovatelé osobních údajů mají přístup jen k těm osobním údajům a používají je jen k těm činnostem, které jim stanoví Garant. Takovými zpracovateli jsou:

  • společnost ČEZ ICT Services, a. s., IČO: 264 70 411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, zajišťující technologické podmínky provozování Internetových stránek,
  • společnost INTERNET CZ, a.s., IČO: 260 43 319, se sídlem Ktiš 2, PSČ 384 03, zajišťující webhosting a evidenci uživatelů Internetových stránek,
  • společnost Google Inc., se sídlem Mountain View, Kalifornie, USA, zajišťující prostřednictvím služby YouTube zpřístupnění videí na internetu.

Pořadatel rovněž umožňuje Soutěžícímu k provedení registrace a přihlašování na jeho uživatelský profil internetových stránek Soutěže, využití jeho uživatelského účtu u společnosti Facebook Inc., se sídlem Menlo Park, Kalifornie, USA.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány po tuto dobu zejména z toho důvodu, aby mohl Pořadatel Soutěžícího v budoucnu kontaktovat, zda se i nadále zajímá o fyziku a příp. jaký typ dalšího vzdělání si Soutěžící zvolil.

10.7. Soutěžící svojí registrací rovněž potvrzuje své vědomí, že další informace týkající se zpracování osobních údajů Pořadatelem, jeho práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů, jsou mu k dispozici v Informaci o zpracování osobních údajů ve společnosti ČEZ, která je umístěna na internetových stránkách www.cez.cz.

11. MOŽNOST DOMÁHAT SE ODSTRANĚNÍ SOUTĚŽNÍHO VIDEA

11.1. Osoba, která o sobě tvrdí, že je autorem Soutěžního videa namísto Soutěžícího, který Soutěžní video do Soutěže vložil, příp. osoba, který tvrdí, že Soutěžní video zasahuje do jejích práv, se může u Pořadatele domáhat, aby bylo Soutěžní video vyloučeno ze Soutěže a odstraněno z internetových stránek Soutěže.

11.2. Takováto osoba je však povinna Pořadateli prokázat, že Soutěžní video je jejím dílem, příp. že zasahuje do jejích práv.

11.3. Do okamžiku, než bude právo osoby dle čl. 11.2. Pravidel Pořadateli prokázáno, nemůže Pořadatel proti Soutěžnímu videu žádným způsobem zasáhnout, neboť by tím mohl neoprávněně poškodit Soutěžícího v Soutěži.

11.4. Za případné nároky těchto třetích osob odpovídá přímo Soutěžící.

12. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

12.1. Pořadatel má právo Soutěž kdykoli dle svého uvážení zrušit, a to zejména tehdy, pokud bude zaznamenáno neregulérní chování Soutěžících, bude zjištěno, že výsledky Soutěže byly zmanipulovány, atp.

13. ZMĚNA PRAVIDEL SOUTĚŽE

13.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla.

13.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vimproc@cez.cz

V Praze, dne 1.1.2024

Vrátit se nahoru