Jít na vyhledávání

Bakalářské, diplomové a doktorandské práce

03. 07. 2016
Autor

Autor: ČEZ

Bakalářské, diplomové a doktorandské práce

V případě Vašeho zájmu o spolupráci při zpracování vaší závěrečné práce se podívejte na aktuální nabídku témat. Jestliže si vyberete vhodné téma, vyplňte prosím registrační formulář a zvolené téma v něm vyberte. Pokud si z nabízených témat nevyberete, ale chtěli byste se na něco zeptat ke svému vlastnímu tématu, stačí jen vypnit registrační fomulář.

Registrační formulář vyplňte prosím zde.

Po obdržení Vašeho emailu se zvoleným tématem studentské práce budou Vaše kontakty postoupeny přes personální útvar garantovi vybrané studentské práce. Následně bude dohodnuta forma komunikace mezi vámi a garantem a upřesněn způsob vzájemné spolupráce. V případě většího zájmu ze strany studentů je rozhodnutí o konkrétním zájemci na garantovi dané studentské práce.

 

Společnost Téma Stručný popis
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna Tušimice a Elektrárna PrunéřovVytvoření SW – provozní deníkyDeníky musí být vytvořeny jako databázová aplikace, rozhraní webového prohlížeče. Deníky budou mít 2 úrovně, zvolené záznamy z několika (např. 6) deníků nižší úrovně se automaticky přenesou do jednoho deníku úrovně vyšší. Musí umožňovat vyplnění předvolených záznamů (roletkové menu) i vpisování textových komentářů. Musí být možnost vyhledávání a prohlížení archivních dat. Každý uživatel musí mít vlastní přístupové údaje, po předání směny se vyplněný deník uzamkne, bez možnosti dalšího odemčení uživatelem (pouze admin)
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceBiodiverzita motýlovitých (Lepidoptera) na rekultivovaných složištích popelovinPosouzení výskytu s ohledem na jejich bioindikační schopnosti kvality životního prostředí
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceMykologický průzkum rekultivovaných složišť popelovinVýznam mykorhizy pro vývoj založených lesních kultur na těchto plochách
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceNávrh následné péče na složištích popelovin po ukončení biologické rekultivaceBude dohodnuto se zpracovatelem následně
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceVyhodnocení rizik a negativních činitelů ovlivňující rekultivace úložišť popelovinKvantifikace negativních činitelů, ekonomické posouzení a návrh jejich eliminace
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceVyhodnocení úspěšnosti rekultivace odkaliště Elektrárny PrunéřovPosouzení zdravotního stavu rekultivace, kvanifikace negativních faktorů, nákladová analýza a návrh opatření ke zlepšení stavu
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceDokumentace stanovištních podmínek složišť popelovin ČEZ, a. s.Doporučení vhodných druhů dřevin a osevních směsí pro trvalé travní porosty v souvislosti s ekologickými nároky a stanovištěm
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceMatematický model produkce, skladování, zpracování a prodeje VEP Elektrárny Ledvicetéma obsazeno
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceMěření izolačních stavů elektrických pohonů v legislativě, teorii a praxi s aplikací na ČEZ, a. s., Elektrárnu LedviceTeoretický popis měření izolačních stavů elektrických pohonů do 10 kV i s ohledem na legislativu či pracovní dokumentaci ČEZ, a. s. Posouzení provozní praxe na ČEZ, a. s., Elektrárně Ledvice a návrh opatření pro optimální praxi provozu ČEZ, a. s., Elektrárny Ledvice
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna LedviceExperimentální modelování vlivu organických látek na kapacitu anexůPředmětem práce je ověřit možnosti experimentálního stanovení vlivu organických látek přítomných ve vstupní vodě pro demineralizační stanici na aparatuře, která využívá reálné vzorky předupravené vody z elektráren na koloně se směsným ionexovým ložem
ČEZ, a. s. (Divize výroba) - Elektrárna PočeradyVliv přítoků na kvalitu vody v řece Ohři mezi vodním dílem Nechranice a vtokovým objektem elektrárny PočeradyPředmětem práce je porovnání kvalitativních parametrů vody v řece Ohři mezi výpustí VD Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady a posouzení vlivu jednotlivých přítoků na kvalitativní rozdíly
ČEZ ICT Services, a. s.Vývoj a budoucnost – Service DeskuService Desk je systém pro moderní organizace a IT oddělení, které chtějí spolehlivě řídit veškeré úkoly. Jedná se o systém vyvíjený podle světových procesních standardů na řízení poskytování služeb (ITSM/ITIL). Cílem práce bude zhodnotit využití systému Service Desk a jeho přínosy  pro společnost, s dúrazem na budoucnost a další vývoj. V praktické studii u vybrané společnosti pomocí analytických metod vyhodnotit přínosy využití
ČEZ ICT Services, a. s.Způsoby měření výkonnosti pracovníků helpdeskových linek, optimalizace nastavení KPIPracoviště kontaktních helpdeskových linek jsou jiným typem call centra, tzn. nelze v rámci KPI měřit prodejní dovednosti, množství vyzvednutých hovorů. Cílem práce bude zmapovat u společností poskytujících IT služby nastavení měřitelných motivačních ukazatelů na základě kterých jsou stanovovány parametry výkonnosti s vazbou na variabilní sloužku odměn. Praktická část by měla na základě navržených parametrů posoudit vhodnost využití v praxi
ČEZ ICT Services, a. s.Nástroj pro zvládání informačních rizikAnalýza přístupu ke zvládání informačních rizik na trhu (primárně oblast utility/energy). Vytvoření jednoduchého nástroje pro tvorbu a správu mapy rizik, registru hrozeb, zranitelností a opatření, vyhodnocování rizik dle požadavků společnosti. Navržení vhodného reportingu informačních rizik pro vedení společnosti
ČEZ ICT Services, a. s.Vyhodnocování úrovně bezpečnosti informacíAnalýza vhodných metrik a ukazatelů pro vyhodnocování stavu bezpečnosti informací. Vytvoření jednoduchého nástroje pro vyhodnocování úrovně bezpečnosti informací na základě stanovených ukazatelů a metrik. Navržení vhodného reportingu úrovně bezpečnosti informací pro vedení společnosti
ČEZ ICT Services, a. s.Využití balanced scorecard pro dosažení cílů bezpečnosti informacíAnalýza využití balanced scorecard pro oblast bezpečnosti informací u konkurenčních společností. Navržení konceptu využití modelu balanced scorecard ve společnosti
ČEZ ICT Services, a. s.Zabezpečení „chytrých sítí“ v utilitní společnostiAnalýza výskytu a zabezpečení „smart“ technologií/zařízení ve vybrané utilitní společnosti Vypracování postupu pro analýzu specifických rizik, hrozeb a opatření. Navržení vhodného způsobu zabezpečení těchto technologií/zařízení
ČEZ ICT Services, a. s.Využití BI nástrojů v oblasti Informační bezpečnostiAnalýza možných BI nástrojů v oblasti informační bezpečnosti. Big Data a informační bezpečnost. Způsob nasazení BI nástrojů
ČEZ ICT Services, a. s.Aplikace mobilních zařízení pro podporu  procesů v oblasti provozu a údržby výrobního zařízeníAnalýza možností využití mobilní IT podpory Mobile Workforce Management a Mobile Operation Management pro procesy provozu a správy výrobního zařízení v energetice. Možnosti  zefektivnění a zrychlení procesů v cyklu řízení prací a v manažerském řízení v elektrárnách
ČEZ ICT Services, a. s.Porovnání doby obnovy ICT majektuAnalýza efektivnosti nákladů na obnovu vybraných typů ICT majetků (komunikační infrastruktura, servery). Kalkulace průměrných provozních nákladů po dobu životnosti vybraných typů ICT majetků. Analýza struktury provozních nákladů vázaných na vybrané typy ICT majetku. Návrh opatření na způsob sledování provozních nákladů
ČEZ ICT Services, a. s.Posouzení metod řízení životního cyklu majetku se zaměřením na ICTAnalýza vhodných metodik pro optimalizaci životního cyklu ICT majetku podílejícího se na realizaci ICT služeb. Posouzení jejich přínosu z pohledu potřeb ICT dodavatele pro různé typy ICT majektu  a návrh optimální metody pro řízení životního cyklu u vybraných kategorií ICT majektu
ČEZ ICT Services, a. s.Evidence SW licencíNa základě používaných licenčních modelů a licenčních smluv pro vybrané SW produkty navrhnout vhodný model zajišťující evidenci příslušných licencí a způsobu kontroly dostupných vs přiřazených licencí plynoucí z licenčních smluv a podmínek a požadavků normy ČSN ISO/IEC 19770
ČEZ ICT Services, a. s.Analýza nákladů na IT služby typu CloudAnalýza cenových modelů používaných poskytovateli Cloud služeb (on-demand). Stanovení metod pro porovnání cenových modelů on-demand IT služeb. Návrh vhodného nákladového modelu pro Cloud služby. Určeni struktury nákladů na IT služeb typu on-premise. Porovnání struktury nákladů on-premise a on-demand IT služeb
ČEZ ICT Services, a. s.Porovnání licenčních modelů Oracle a Microsoft pro infrastrukturuAnalýza licenčních modelů společností Oracle a Microsoft pro infrastrukturu (servery a databáze). Porovnání jednotlivých licenčních modelů z pohledu cenových politik. Určení klíčových parametrů ovlivňujících naklady na licence. Porovnání TCO nákladů na licence u srovnatelné HW konfigurace
ČEZ ICTServices, a. s.Využití MS Sharepoint v prostředí SKČZmapování funkcionalit technologie sharepoint a jejich využití ve Skupině ČEZ. Podpora administrativy týmů v prostředí skupiny ČEZ bez znalosti programování. Ppodpora pro zápisy, sledování úkolů a projektů + analýza dalších potřeb týmů. Analýza volně dostupných aplikací pro Sharepoint a jejich využitelnosti ve Skupině ČEZ. Konfigurace, nastavení vzhledu  a propojení týmových webů
ČEZ ICTServices, a. s.Architektura mobilních aplikacíArchitektura vývoje mobilních aplikaci a analýza a doporučení business procesů. Nové možnosti pro automatizaci firemních procesů. Propojení aktivit MDM, Office 365, Sharepoint portál a další
ČEZ ICTServices, a. s.Využití Big Data v energeticeTechnologie pro zpracování "velkých dat", možnosti jejich využití v energetice a napojení na standardní datové sklady
ČEZ ICTServices, a. s.Nefunkčnost personálního systému v době zpracování měsíční závěrkyVarianty náhradního řešení nefunkčnosti personálního systému v době zpracování účetní závěrky (zpracování mezd)
ČEZ ICT Services, a. s.BYOD v korporátním prostředíCílem je analýza potřeb BYOD, analýza pracovně právní legislativy, benchmark trhu - min. 5 velkých korporací,identifikace specifik, cenové a kvalitativní porovnání nabídek na trhu s využítím best practice,  zhodnocení a doporučení na nastavení služby BYOD
ČEZ ICT Services, a. s.Datové Centrum nové generaceCo by měl obsahovat návrh nového Datového centra z pohledu bezpečnosti a správy. Jak přistpoupit ke konceptu Green IT
ČEZ, a. s. (divize výroba) JE TemelínVyužití nízko-potenciálního odpadního tepla produkovaného JE Temelín pro chov rybBude dohodnuto se zpracovatelem následně
ČEZ, a. s. (divize Obchod a strategie)Jaderné elektrárny – aktuální stav a výstavbaPřehled jaderných elektráren v provozu, výstavbě a připravovaných. Doba výstavby, náklady, problémy při výstavbě. Zaměření na poučení z probíhajících projektů pro připravované projekty v ČR
ČEZ, a. s. (divize Obchod a strategie)Studium Diendorf-Boskovické struktury pomocí geofyzikálních metodOvěření použitelnosti geofyzikálních metod pro průzkum zakrytých geologických struktur
ČEZ, a. s. (divize Obchod a strategie)Modelování dynamických jevů na vodní nádrži KamýkZměnou výkonu na vodní elektrárne (VE) Orlík vzniká na vodní nádrži (v. n.) Kamýk dynamická vlna, která snižuje efektivní manipulační rozsah na v. n. Kamýk. Cílem práce je: Vytvořit regresní model pro velikost vlny na hrázi v. n. Kamýk jako funkci výkonu VE Orlík, VE Kamýk a času. Vytvořit odpovídající reprezentaci velikosti vlny pro zahrnutí do optimalizačního modelu ČEZ (na bázi lineárního programování). Navrhnout optimální nájezdové (a vypínací) charakteristiky VE Orlík a VE Kamýk minimalizující velikost vlny
ČEZ Distribuce, a. s.Dynamická modelace sítě s integrovanými OZE při zapojení vyšších funkcí střídačů a OLTC transformátoruDynamické modelace chování nn sítě při využití Q(U) a P(U) funkcí střídačů výroben a transformátorů s regulací odboček pod zátěží (např. v Matlabu nebo Mathematice, která nám poskytne větší detail o případných rizicích)
ČEZ Distribuce, a. s.unifikace města SokolovTechnické řešení a ekonomické zhodnocení přechodu z 10 kV na 22 kV
ČEZ Distribuce, a. s.studie provozování 110kV Plzeň-jihNavržení optimálního provozování a rozvoje sítě 110 kV v okresech Tachov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih
ČEZ Distribuce, a. s.Připojení zdroje (bioplynová stanice) do DSŘešení podmínek připojení a vlivu bioplynové stanice na síť
ČEZ Distribuce, a. s.Unifikace města DěčínaPředmětem práce je navrhnou přechod napájení města Děčín z napěťové hladiny 10 kV na napětí 22 kV včetně finanční náročnosti
ČEZ Distribuce, a. s.Návrh opatření pro kompenzaci narůstající hodnoty kapacitní složky distribučních sítíAnalýza nárůstu rozsahu kabelových sítí vvn, vn v distribučních soustavách (připojování nových zdrojů, unifikace napětí a kabelizace v zástavbě) z hlediska narůstající hodnoty kapacity, vyhodnocení příčin, predikce vývoje a návrh opatření
ČEZ Distribuce, a. s.Napájení Kritické infrastruktury hl. m. PrahyNavržení optimálního provozování a rozvoje sítě 110 kV v okresech Praha Východ, Praha západ, Kladno a Mělník
ČEZ Distribuce, a. s.Paralelní provoz transformátorů 400/110 kV v oblasti Řeporyje-MilínNavržení optimálního provozování a analýza provozních stavů uzlových oblastí Řeporyje a Milín
ČEZ Distribuce, a.s.Technicko ekonomické porovnání – odkup a dostavba TR  110/22 kV METAZ Týnec nad Sázavou versus výstavba nové TR 110/22 kV PyšelyTechnicko ekonomické porovnání – odkup a dostavba TR 110/22 kV METAZ Týnec nad Sázavou versus výstavba nové TR 110/22 kV Pyšely včetně vývodů VN 22 kV a vliv na systém zapojení vedení VN 22 kV v oblasti mezi TR Jílové, TR METAZ, TR Strančice, TR Benešov, TR Pyšely. Zároveň vliv na potřebu zapojení VN 22 kV při odstávce TR 110/22 kV Benešov – část R 22 kV. Doplnění o výpočet ztrát a kapacitních proudů v systému 22 kV. V systému 110 kV vliv na zatížení mezi uzlovými oblastmi Milín, Řepotyje, Týnec nad Labem a Čechy Střed v závislosti na připravovaném posílení vedení VVN 110 kV mezi TR Štěchovice a TR Benešov
ČEZ Distribuce, a.s.TR 110/22 kV Mladá Boleslav – technicko ekonomická analýza možností zajištění požadovaných příkonů elektrické energie v oblasti Mladá Boleslav – Řepov – Dobrovice – Nepřevázka – BezděčínTR 110/22 kV Mladá Boleslav – technicko ekonomická analýza možností zajištění požadovaných příkonů elektrické energie v oblasti Mladá Boleslav – Řepov – Dobrovice – Nepřevázka – Bezděčín s přihlédnutím na možnost osazení tří VTR vyších výkonů v místě stávajících stání versus doplnění čtvrtého stání VTR s možností doplnění a rozdělení R 22 kV
ČEZ Distribuce, a. s.Závislost spotřeby elektrické energie na teplotěAnalýza závislosti spotřeby elektrické energie na jednotlivých napěťových hladinách na teplotě v průběhu celého roku a promítnutí výsledků analýzy do  přepočtu spotřeby na normálovou teplotu
ČEZ Distribuce, a. s.Analýza dat požadavků na Sdělení k existenci sítí v majetku ČEZ Distribuce, a. s.Rozbor dle časového, geografického, důvodového hlediska v letech 2012–2015. Vysledování hlavních trendů a klíčových milníků zlomových bodů trendů z pohledu technického i ekonomického. Doporučení na základě analýz změn ve struktuře číselníků nebo logiky příjmu a zadávání požadavků zákazníků
ČEZ Distribuce, a. s.Poruchovost některých typů rozváděčů vn ve vazbě na jejich umístění (stavební část)V současné době výskyt poruch na rozváděčích vn přesahuje obvyklou míru poruch tohoto typu zařízení a je zde podezření na vliv stavu stavební části stanice, především vlhkosti u zděných typů
ČEZ Distribuce, a. s.Analýza stávajícího stavu nasazení a posouzení možnosti nových instalací dálkově ovládaných, inteligentních rozpojovacích prvků na venkovním vedení vn ČEZ Distribuce, a.s., v souvislosti s ukazateli spolehlivosti a nepřetržitosti dodávky EE.Práce je zaměřená na podrobnější posouzení poruchových událostí na venkovních sítích vn, kde jsou již instalované dálkově ovládané rozpojovací prvky, kdy je potřeba analyzovat jejich praktickou dosavadní efektivitu. Druhá část práce má za cíl určit technicko-ekonomické důvody dalšího jejich nasazování ve venkovních sítích vn ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s.TR 110/22 kV Bavoryně – návrh optimálního zapojení distribuční soustavy 22 kVTR 110/22 kV Bavoryně – návrh optimálního zapojení distribuční soustavy 22 kV po zprovoznění nové transformace a technicko-ekonomická analýza dalšího možného využití pro zlepšení spolehlivosti dodávky elektřiny pro město Beroun
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.Metodologie a aplikování vyhodnocování projektůtéma obsazeno
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.Uplatnění metod řízení projektu IPMA, PRINCE2®, AGILE, jejich porovnání a zvolení daného přístupu na konkrétní projekttéma obsazeno
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.Řízení změn v projektechObecné principy projektového řízení jsou v různých organizacích relativně podobné, ale řízení změn bývá hodně specifické. Cílem práce by bylo navrhnout pravidla pro řízení změn v ICT prijektech a to v pohledech věcné změny, rizik, dopadů, kapacit, harmonogramu, formálního odřízení i schvalování, apod.

Stáže

Studentům nabízíme možnost získání praktických zkušeností prostřednictvím stáží.

V tuto chvíli hledáme uchazeče na pozici:

  • žádná volná pozice

Programy pro talentované absolventy

ČEZ Potentials

Tento rozvojový program je určen absolventům vysokých škol, kteří již mají pracovní zkušenost do dvou let od ukončení studia a hovoří plynně anglicky. Vybraní účastníci programu jsou po úspěšném absolvování výběrového řízení zařazeni na konkrétní pracovní pozice v rámci Skupiny ČEZ. Během 12 měsíců se dokonale seznámí se společností a jejím fungování. Budou aktivně, pod vedením zkušených manažerů, zapojeni do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech. S naší pomocí budou zároveň intenzivně pracovat na rozvoji svých odborných dovedností a osobním růstu. Získají zajímavou praxi a možnost dalšího vzdělávání v perspektivní společnosti s nadstandardními zaměstnaneckými výhodami. Součástí programu je rovněž koučování a to jak v českém, tak anglickém jazyce.

Podrobnosti o programu naleznete ZDE.

Soutěže pro studenty a zaměstnance

Soutěž „Cena ČEZ“

Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorandskou práci v oblasti elektroenergetiky.

Vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení, vedoucích k výraznému snížení energetické náročnosti a zlepšení ekologických ukazatelů. Podpora a propagace takových řešení, která v dosavadní technické praxi nejsou dosud obvyklá. Přednostní výběr a podpora řešení zvyšujících účinnost užití elektrické energie a řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy energie.

Cílem soutěže je i vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Soutěž „Cena Nadace ČEZ“

Soutěž vysokoškoláků z technických universit v České republice o nejlepší vědecký a technický projekt v oborech:

  • Klasická elektroenergetika a tepelně energetická zařízení
  • Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony
  • Ekonomika a řízení energetiky
  • Elektrotechnologie a měření
  • Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí
  • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných vysokoškolských studentů a obecně zvýšení zájmu vysokoškoláků o vybrané obory.

Detailnější informace o soutěži včetně termínů a organizačních záležitostí naleznete zde.

více na: www.cez.cz

Vrátit se nahoru