Jít na vyhledávání

Modernizace Kamýku přinese vyšší výrobu a ekologičtější provoz

21. 09. 2017
Autor

Autor: ČEZ

Modernizace Kamýku přinese vyšší výrobu a ekologičtější provoz

ČEZ naplno odstartoval generální opravu soustrojí TG4 vodní elektrárny Kamýk. Završením první etapy prací bylo vyzdvižení starého statoru. Po skončení oprav v srpnu 2018 vyrobí elektrárna ve srovnání s dneškem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 400 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také sníží olejové provozní náplně a zvýší se ekologie provozu.

Středa 20. září 2017, 7:00. Speciální mostový jeřáb provozní budovy pomalu vyzvedává 36tunový stator generátoru soustrojí TG4. Následuje tak téměř 100tunový rotor, který opustil své stálé místo už minulý čtvrtek. Třetím týdnem totiž na této elektrárně tzv. vltavské kaskády probíhá modernizace a ekologizace provozu jednoho ze čtyř soustrojí, v jejímž rámci dojde zejména k výrobě nového generátoru (z důvodu zvýšení bezpečnosti) a k výměně lopat oběžného a rozváděcího kola (kvůli zvýšení účinnosti soustrojí). Ekologizace provozu se projeví modernizací hydrauliky ovládání těchto kol. Sloučí se čerpací agregát s pultem regulátoru, zvýší se pracovní tlak a sníží množství oleje v systému. Vymění se hydrauliky rychlozávěrů a zásadní změna čeká systémy chladící vody. Souběžně s odstávkou TG4 tři ostatní soustrojí i nadále vyrábějí čistou elektřinu a plní potřeby energetické soustavy. Na plný výkon najede Kamýk opět v půlce srpna 2018. Obdobnou komplexní proměnou zde v minulosti prošla už dvě z celkových čtyř soustrojí Kamýku: TG3 a TG1 (2008, resp. 2014).

Stator nyní čeká výroba nové kostry, do které specialisté poskládají magnetický obvod, založí a pospojují vinutí a provedou potřebnou diagnostiku. Odhaduje se, že na převinutí statoru bude spotřebováno 17,5 km vodiče, 10 kg stříbrné pájky na jeho pospojení, 20 km izolační a skelné pásky na izolování pájených spojů a více než 410 kg sklolaminátových izolací.

„Vodní elektrárna Kamýk je důležitou částí vltavské kaskády, její význam spočívá především v umožnění špičkového provozu vodní elektrárny Orlík. Provedené inovace zajistí zvýšení průměrné účinnosti při výrobě elektrické energie o 5,5 %. Roční výroba se zvýší o více než 1,1 milionu kWh,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s., Petr Maralík.

„Nejvýznamnějším bodem generální opravy bude výměna lopat oběžného kola a rozváděcích lopatek. Lopaty s novým profilem, při jejichž konstrukci bylo využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu,“ vypočítává Petr Velas, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk. Ze stejného množství vody tak elektrárna vyrobí více elektřiny. Druhým významným inovačním krokem bude výměna hydraulického systému ovládání soustrojí, kde se nově počítá s provozním tlakem 137 -167 bar. „To bude v důsledku znamenat úsporu tisíců litrů oleje provozní náplně uvedené hydrauliky a výrazné snížení rizika úniků ropných látek do okolního prostředí,“ poukazuje na zásadní ekologický aspekt modernizace Petr Velas.

Zhotoviteli, kteří vyšli vítězně z veřejné soutěže, jsou BRUSH S E M (oprava generátoru), ČKD Blansko Engineering (oprava strojní části turbíny), HYDAC (oprava hydrauliky rychlozávěrů), ČEZ Energosservis (oprava tabulí rychlozávěrů) a Navika (oprava česlí). Rekonstrukci řídicího systému a rozvoden provede MARTIA a.s., dceřiná společnost ČEZ, a. s. Náklady na celou akci by se měly pohybovat okolo 170 milionů korun.

Elektřina pro 20 tisíc domácností

Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík. Za celou svoji historii vyrobila více než 3,7 miliardy kWh elektřiny. Jen v loňském roce to bylo více než 52 milionů kWh, což by stačilo k pokrytí roční spotřeby asi 20 tisíc domácností. Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních sedm. Od roku 1999 funguje elektrárna v bezobslužném provozu. Její význam spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty a také v nízké poruchovosti (v průměru 1,6 poruchy na rok za posledních 20 let). V roce 2002 se také Vodní dílo Kamýk, podobně jako další díla na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu. Došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak byla elektrárna z důvodu nutných oprav odstavena z provozu.

Více informací o elektrárně Kamýk, včetně části novinkového filmu „Spoutaná řeka“ najdete na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/kamyk.html

Více informací o vodních elektrárnách provozovaných v rámci Skupiny ČEZ najdete na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny-cez.html


Elektrárna Kamýk řečí statistik

Typ elektrárnyNízkotlaká, přehradová, vyrovnávací, pološpičková
Typ turbínyKaplan (4-K-69) / 3 800 mm
Rok uvedení do provozu1961
Instalovaný výkon4 x 10 MW
Spád15,5 – 10 m
Otáčky150 ot./min
Kapacita průtoku turbínou4 x 90 m3/s
Transformátory blokové2 x 25 MVA
Transformátory vlastní spotřeby2 x 630 kVA, 1 x 1 250 kVA


Víte, že…

  • provoz Kamýku je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby trvale umožňoval operativní najíždění a provoz elektrárny Orlík, která se podílí na regulaci výkonu celostátní elektrizační soustavy?
  • elektrárna Kamýk zabezpečuje dvěma kabely o napětí 10,5 kV vlastní spotřebu elektrárny Orlík v případě ztráty napětí v soustavě?
  • betonová přehrada gravitačního typu je vysoká 24,5 m a dlouhá v koruně 158 m?
  • vodní nádrž Kamýk má zatopenou plochu 195 ha a objem nádrže 12,9 mil m3?
  • vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou pro spojení lodní dopravy provozované na slapské a kamýcké nádrži?

 

    Vrátit se nahoru